Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΕΚΤ: Η ενίσχυση της ανοικτής καινοτομίας στην υγεία στο επίκεντρο των 4 Co-Creation Workshops

Στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, επιχειρήσεων και Startups

Με τη συμμετοχή 90 εκπροσώπων του ελληνικού οικοσυστήματος υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 4 Co-Creation Workshops για την ενίσχυση της ανοικτής καινοτομίας στην ψηφιακή υγεία, που διoργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Οι συναντήσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου COHES.io (Connected Health Ecosystems via Open Innovation) στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το ΕΚΤ.

Yπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας, επιχειρήσεων και Startups, πάροχοι ιατρικής περίθαλψης, ερευνητές και επιστήμονες, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών συμμετείχαν στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (roundtables) με στόχο να αναδειχτούν οι προκλήσεις, τα εμπόδια, οι ευκαιρίες στον τομέα των ψηφιακής υγείας, καθώς και η συμβολή και ο ρόλος όλων των εμπλεκόμενων του οικοσυστήματος υγείας.

Τα αποτελέσματα των 4 Co-Creation Workshops

Το 1o Co-Creation Workshop με θέμα «Validating & Testing of Digital Health Innovations» διοργανώθηκε στις 22 Μαρτίου 2024 με τη συμμετοχή 27 εκπροσώπων και παραγόντων του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα.

Κύριος στόχος της στρογγυλής τράπεζας ήταν αρχικά να επικυρωθεί η ανάλυση καινοτομίας του οικοσυστήματος υγειονομικής περίθαλψης και η ανάδειξη των προκλήσεων και εμποδίων που πρέπει να ξεπεραστούν στην περιφέρεια, ώστε να ενισχυθεί η ανοικτή καινοτομία στην ψηφιακή υγεία. Ανάμεσα στις προκλήσεις που καταγράφηκαν, ο κεντρικός συντονισμός για ψηφιακή διασύνδεση των δεδομένων φάνηκε να έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στη διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Επιπρόσθετα, οι συμμετέχοντες εντόπισαν όλα τα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες για συνεργασία με σημαντικότερο το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό και το πλήθος των σχετικών εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ενίσχυση των συνεργασιών.

 

Το 2o Co-Creation Workshop με κύριο θέμα τα δεδομένα και τη διαλειτουργικότητά τους (Data management & Interoperability) έλαβε χώρα στις 12 Απριλίου 2024 με τη συμμετοχή 20 εκπροσώπων του ελληνικού οικοσυστήματος υγείας.

 

Κατά τη διάρκεια του Co-Creation Workshop, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν διεξοδικά ιδέες και λύσεις για τη βελτίωση της ψηφιακής υγείας μέσω της καλύτερης διαχείρισης δεδομένων. Επιπλέον, ανέδειξαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη διασύνδεση διαφορετικών βάσεων δεδομένων, ένα πρόβλημα που εντίνεται στην περίπτωση διαφορετικών συστημάτων υγείας. Τέλος, συζήτησαν τη σημασία της συνεργασίας για να ξεπεραστούν αυτές οι προκλήσεις και να καταστούν τα δεδομένα προσβάσιμα και διαχειρίσιμα.

Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές που προέκυψε από τη συζήτηση ήταν η συλλογή και αποθήκευση πρωτογενών δεδομένων, καθώς και η διαχείριση των δευτερογενών δεδομένων.

Το 3o Co-Creation Workshop με κύριο θέμα τη διαχείριση δεδομένων και υποδομών (Data & Infrastructures) έλαβε χώρα στις 17 Μαΐου 2024 με τη συμμετοχή 18 εκπροσώπων της βιομηχανίας, ακαδημίας, δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας των πολιτών.

 

Ο κύριος στόχος του Co-Creation Workshop ήταν πρωτίστως να εντοπίσει ασφαλείς και αποτελεσματικές μορφές διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, καθώς και να προτείνει βελτιώσεις υποδομών ή δημιουργία νέων για αξιοποίηση δεδομένων που θα είναι διαλειτουργικά.

Μερικά σημεία ενδιαφέροντος που αναδείχτηκαν ήταν η ανάγκη για ασφαλή, ανοικτά και διασυνδεδεμένα ιατρικά δεδομένα μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και των ασθενών, η ανάππτυξη νέων υποδομών και των πρωτοκόλλων για την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων για άμεση και εύκολη πρόσβαση, αλλά και η υπάρξη νομικού πλαίσιου, εναρμονισμένο με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.

Το 4ο Co-Creation Workshop που ολοκλήρωσε τον κύκλο των εργαστηρίων εστίασε στη διαπεριφερειακή συνεργασία (Interregional Collaboration) και έλαβε χώρα στις 31 Μαΐου 2024 με τη συμμετοχή 24 εκπροσώπων του ελληνικού οικοσυστήματος υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διαπεριφερειακής συνεργασίας, καθώς και προκλήσεις και υπαρκτά ζητήματα που εμποδίζουν την υιοθέτηση καλών διεθνών πρακτικών. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εντόπισαν ότι προκήρυξη PCP/PPI προγραμμάτων, η εκπαίδευση των ερευνητών για την υποβολή προτάσεων, η πιο ενεργή πολιτική εμπλοκή για την επίλυση ζητημάτων στον τομέα της ψηφιακής υγείας, συμπεριλαμβανομένου και της ενίσχυσης της χρηματοδότησης, η υπάρξη περισσότερων διδακτορικών προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια που θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων spin-offs, καθώς και η ανάπτυξη περισσότερων νέων καινοτόμων εφαρμογών από τις επιχειρήσεις, θα συμβάλλουν θετικά προς την ανάπτυξη του κλάδου και την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας με δυνατότητα επέκτασης σε άλλες χώρες.

 

Τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σύσταση των Interregional Working Groups (IWGs) και τις δράσεις τους, καθώς και για τις δυνατότητες χρήσης της πλατφόρμας συνεργασίας Life Science Open Space (LSOS) που ενισχύει την υποστήριξη του έργου και τη συνεργασία των IWG και διευκολύνει την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των περιφερειακών παραγόντων του οικοσυστήματος.

Το έργο COHES.io

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο COHES.io (Connected Health Ecosystems via Open Innovation) ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2024 και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2024, με σκοπό την εξάλειψη των εμποδίων για ανοικτή καινοτομία στο δυναμικό τοπίο της ψηφιακής υγειονομικής περίθαλψης.

Στόχος του έργου COHES.io είναι η ενίσχυση της ανοικτής καινοτομίας σε 3 οικοσυστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρώπης. Σκοπεύει να δημιουργήσει ένα ανοικτό περιβάλλον καινοτομίας για την ψηφιακή υγεία, διασυνδέοντας τα περιφερειακά οικοσυστήματα της Πορτογαλίας (περιοχή Norte), της Πολωνίας (περιοχή Malopolskie) και της Ελλάδας (περιοχή Αττικής), με την υποστήριξη της μεθοδολογίας DRIVE που έχει αναπτύξει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Delft υπό τον συντονισμό του EIT Health Innostars. Στο έργο συμμετέχει ως εταίρος το ΕΚΤ.

H συμβολή και ο ρόλος του ΕΚΤ στο ελληνικό οικοσύστημα υγείας

To ΕΚΤ, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του ρόλου και των δράσεων που υλοποιεί, παίζει καταλυτικό ρόλο στη διασύνδεση και ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος υγείας. Μεταξύ άλλων, το ΕΚΤ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, και συγκεκριμένα στον Πυλώνα 1 του προγράμματος για τη θεματική ενότητα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και στον Πυλώνα 2 για τις θεματικές ομάδες 1 «Υγεία» και 4 «Ψηφιακές τεχνολογίες, Βιομηχανία και Διάστημα», καθώς και για την Αποστολή για τον Καρκίνο. Υποστηρίζει οργανισμούς, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε όλη τη διαδρομή: από τον εντοπισμό ευκαιριών χρηματοδότησης μέχρι τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση των έργων και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, έχει τον συντονιστικό ρόλο στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ECHoS για τη δημιουργία εθνικών κόμβων για την αποστολή για τον καρκίνο και COHES.io για τη στρατηγική διασύνδεση περιφερειών υγείας μέσω της ανοικτής καινοτομίας). Επίσης, είναι συντονιστής του κόμβου του EIT Health στην Ελλάδα και έχει συντονιστικό ρόλο στην κοινοπραξία Enterprise Europe Network Hellas, κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις