Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Βράβευση Εφευρετών: Παράταση υποβολής αιτήσεων και διεύρυνση δυνατότητας συμμετοχής

Ο ΟΒΙ, με στόχο να βοηθήσει περισσότερους εφευρέτες να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό Βράβευσης Εφευρετών, κατανοώντας τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω πανδημίας, παρατείνει την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2020.

Επιπλέον, ο Οργανισμός διευρύνει τη δυνατότητα συμμετοχής, καθώς καλεί να συμμετάσχουν και οι εφευρέτες οι αιτήσεις των οποίων έχουν δημοσιευθεί ή τα διπλώματα έχουν χορηγηθεί μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Οι λοιποί όροι συμμετοχής παραμένουν ως έχουν:

Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε τρεις κατηγορίες εφευρετών, οι οποίοι πραγματοποίησαν την εφεύρεση:

1. Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος για λογαριασμό Πανεπιστημίου ή Ερευνητικού Κέντρου.
2. Ως εργαζόμενοι σε Μικρομεσαία Επιχείρηση.
3. Ως ανεξάρτητα φυσικά πρόσωπα.

Οι ενδιαφερόμενοι εφευρέτες θα πρέπει μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2020 να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στον ΟΒΙ το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του έντυπο αιτήματος, το οποίο περιλαμβάνει:

  • το ονοματεπώνυμο του εφευρέτη/εφευρετών και την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας,
  • τον αριθμό της αίτησης χορήγησης ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • τον τίτλο της εφεύρεσης, όπως αυτός αναφέρεται στην αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας,
  • αντίγραφο της δημοσιευμένης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Επιπλέον, και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους, μπορούν να επισυνάπτουν, σε χαρτί ή οπτικοακουστικό υλικό, οποιαδήποτε στοιχεία επιθυμούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της εφεύρεσής τους, όπως:

Σύντομη έκθεση των πλεονεκτημάτων της εφεύρεσης και της συμβολής της (ή της δυνητικής συμβολής της) στην τεχνολογική εξέλιξη της χώρας, στοιχεία που αφορούν την εκμετάλλευση της εφεύρεσης, καθώς και στοιχεία που αφορούν την προστασία της εφεύρεσης διεθνώς (π.χ.  χορηγημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας).

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (USB stick),  η δε συμπλήρωση όλων των παραπάνω στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση των εφευρέσεων από την Επιτροπή θα γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

  • Εμπεριέχουν ιδιαίτερη εφευρετική δραστηριότητα.
  • Έχουν σημαντικές προοπτικές για να συμβάλλουν στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.
  • Η Έκθεση Έρευνας δεν περιέχει έγγραφα της προϋπάρχουσας στάθμης της τεχνικής που προσβάλουν το νέο ή το εφευρετικό της εφεύρεσης (κατηγορίες Χ ή Υ).

Το έντυπο της αίτησης και σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.obi.gr.

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις