StartUpper

ΓΓΕΚ: Συστάθηκε το πρώτο Κέντρο Ικανοτήτων στον τομέα της Ενέργειας

Μια σημαντική πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά με το πρώτο Κέντρο Ικανοτήτων στο χώρο της ενέργειας να ξεκινάει τη λειτουργία υπό τον συντονισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα Κέντρα Ικανοτήτων, (Competence Centers) διαθέτοντας την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία, έχουν ως βασικό σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας σε βασικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής εξειδικευμένων/καινοτόμων υπηρεσιών/προϊόντων και της μεταφοράς τεχνολογίας σε επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες.

Στη σύσταση και λειτουργία των νέων clusters συμμετέχουν, ως εταίροι/μέτοχοι, 194 φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, εκ των οποίων 25 ερευνητικοί οργανισμοί (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα) και 169 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους του εσωτερικού και του εξωτερικού με την όλη προσπάθεια να χρηματοδοτείται από κονδύλια του ΕΣΠΑ.

12 Κέντρα Ικανοτήτων εγκρίθηκαν από την ΓΓΕΚ απο τις 17 αιτήσεις που κατατέθηκαν και στην ουσία πρόκειται για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε 5 από τους 8 τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Συγκεκριμένα, στους τομείς Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (4), Υλικά – Κατασκευές (3), Υγεία & Φάρμακα (2), Αγροδιατροφή (2), Ενέργεια (1).

Το 1ο Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) είναι οι συντονιστές του πρώτου Ενεργειακού Κέντρου Ικανοτήτων (Energy Competence Center) στην Ελλάδα, ενός συνεργατικού σχηματισμού για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας αλλά και της βιωσιμότητας – βασικούς πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας.

Το Κέντρο θα δημιουργηθεί ως εταιρεία τεχνοβλαστός με σκοπό την αξιοποίηση σχετικών ερευνητικών αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας που παρήχθησαν από Πανεπιστήμια ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Στο Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχουν επίσης: το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, η MOTOROIL EΛΛΑΣ Διυλιστήρια Κορίνθου, η Μυτιληναίος, η ΕΥΔΑΠ, ο ΟΑΣΑ, η Δαναός Ειδικοί Σύμβουλοι, η HYDRUS, η Αναπτυξιακή Δήμου Τρικκαίων, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος.

Oι κύριες δραστηριότητες του Κέντρου θα αφορούν:

Στην από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών/φορέων του Κέντρου Ικανοτήτων.

Στην ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής ή/και για την παραγωγή/προσφορά προϊόντων/υπηρεσιών που προκύπτουν από την ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους.
Στην κατάρτιση στελεχών επιχειρήσεων για την απόκτηση σχετικών δεξιοτήτων.

Στην υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης υπηρεσιών/προϊόντων, ενέργειες για την προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, τη μεταφορά τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών σε διαδικασίες παραγωγής, την υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα βασικά αντικείμενα του κέντρου

Κεντρική Παραγωγή Ενέργειας στη Μεταλιγνιτική Εποχή
: Υβριδοποίηση και τροποποίηση υφιστάμενων λιγνιτικών σταθμών για καύση βιομάζας και φυσικού αερίου, Ενσωμάτωση τεχνολογιών αντιρρύπανσης και δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης CO2, Συμπαραγωγή και τριπαραγωγή θερμότητας, ηλεκτρισμού και ψύξης σε κεντρικούς θερμικούς σταθμούς.

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα και αειφορία έργων ΑΠΕ, Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια, Βιομάζα, Υδροηλεκτρική ενέργεια, Κυματική Ενέργεια.
Παραγωγή και Εξοικονόμηση Ενέργειας : Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας και τεχνολογίες συμπαραγωγής/τριπαραγωγής θερμότητας, ηλεκτρισμού και ψύξης στη βιομηχανία, κτίρια και κοινότητες μηδενικής-θετικής ενεργειακής κατανάλωσης (zero-positive energy buildings and districts).
Αποθήκευση Ενέργειας : Χημική αποθήκευση ενέργειας, Ηλεκτρική αποθήκευση ενέργειας, Ηλεκτροχημική αποθήκευση ενέργειας, Μηχανική αποθήκευση ενέργειας, Αποθήκευση θερμότητας.
Έξυπνες Πόλεις και κοινότητες, Βιώσιμη ανάπτυξη, Περιβάλλον: Ηλεκτροκίνηση, βιώσιμες μεταφορές, Βιώσιμη χρήση πόρων, Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, Επεξεργασία λυμάτων, Εφαρμογές αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ.

Δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας: Δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Δίκτυα μεταφοράς αερίων και υγρών καυσίμων -υγροποιημένου και μη φυσικού αερίου, υδρογόνου, SNG, βιοαέριο, Συνδυασμός δικτύων μεταφοράς, Σταθμοί αποθήκευσης, Διασυνδεμένα ενεργειακά δίκτυα ηλεκτρισμού, αερίων και υγρών καυσίμων, θέρμανσης και ψύξης.

«Κανένας άλλος τομέας δεν είναι τόσο θεμελιώδης για την ανάπτυξη της χώρας και τόσο στενά συνδεδεμένος με την ευημερία των πολιτών και τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής όσο η ενέργεια ειδικά σε συνδυασμό και με το περιβάλλον. Τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά κέντρα αποτελούν σήμερα τους βασικούς φορείς διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης καινοτομίας στον τομέα της ενέργειας στη χώρα. Ωστόσο, πέρα από την προαγωγή της επιστήμης και της αριστείας, στόχος μας στο πεδίο της ενέργειας οφείλει να είναι η εκμετάλλευση των διατιθέμενων ενεργειακών πόρων κατά βέλτιστο τρόπο, η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας και η έμπρακτη προσφορά της στην εθνική βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομία» αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο Πρύτανης του ΕΜΠ Καθηγητής Ανδρέας Γ. Μπουντουβής, ο Διευθυντής του ΕΠΙΣΕΥ Καθηγητής Ιωάννης Βασιλείου και ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του ΕΜΠ και Υπεύθυνος Συντονισμού του Κέντρου Καθηγητής Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου.

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις