Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

O “άτλαντας” των δημόσιων χρηματοδοτικών εργαλείων για Startups, Ερευνητές και ΜμΕ για το 2018 και 2019

Μπορεί ο όρος “ΕΣΠΑ” να είναι ανέκδοτο στον μικρόκοσμο των Startups ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τρέχουν προγράμματα χρηματοδοτήσεων και εγγυοδοσίας 8 δισ. ευρώ τα οποία μπορούν να κινητοποιήσουν επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ αρκεί να λειτουργήσουν όπως πρέπει οι τράπεζες.

Υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννη Δραγασάκη συνεδρίασε χθές η κοινή επιτροπή συνεργασίας ανάμεσα στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, των μελών του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και των Διοικήσεων των τεσσάρων συστημικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων και της Attica Bank, με αντικείμενο: «Ρευστότητα της οικονομίας και χρηματοδότηση της ανάπτυξης».
Στόχος της συνεδρίασης ήταν η ενημέρωση των ανώτατων τραπεζικών στελεχών ως προς τα χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία, τα οποία είτε ήδη εφαρμόζονται, είτε αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα, για την στήριξη της Αναπτυξιακής Στρατηγικής της κυβέρνησης.

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε από όλες τις πλευρές ότι:

  • η ρευστότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων βελτιώνεται
  • οι καταθέσεις επιστρέφουν
  • το 2019 θα είναι η πρώτη χρονιά πιστωτικής επέκτασης σε ότι αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια.

Σας παραθέτουμε όλα τα διαθέσιμα σήμερα χρηματοδοτικά εργαλεία:

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
⦁ Δομή προγράμματος: Επιμερισμού Κινδύνου
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €384 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €192 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €192 εκ. Τράπεζες
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €300.000, διάρκειας 48 μηνών
⦁ Επενδυτικού σκοπού: €10.000 – €800.000, διάρκειας 5 – 12 έτη
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 50%
⦁ Χρόνος διάθεσης: Διατίθεται ήδη και θα τερματιστεί με την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ

ΤΕΠΙΧ ΙΙ (περιλαμβάνει 3 προγράμματα)
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: (α) Δάνεια (κεφάλαια κίνησης και επενδυτικού σκοπού)
⦁ Δομή προγράμματος: επιμερισμού κινδύνου
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €915€
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €366 εκ. Δημόσια συμμετοχή, €549 εκ. Τράπεζες
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Κεφάλαια κίνησης: €10.000 – €500.000, διάρκειας 24 – 60 μήνες
⦁ Επενδυτικού σκοπού: €25.000 – €1.5 εκ., διάρκειας 5 – 10 έτη
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προνομιακό επιτόκιο , μειωμένο κατά 40%
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

ΤΕΠΙΧ ΙΙ
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: (β) Εγγυοδοσία
⦁ Δομή προγράμματος: Χαρτοφυλάκιο Εγγυήσεων
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €100 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €100 εκ. Δημόσια κεφάλαια
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Ανώτατο όριο εγγύησης δανείου 80%
⦁ Ανώτατο όριο ζημιάς χαρτοφυλακίου δανείων 25%
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα:
⦁ Ενέχει θέση καλύμματος στο 80% για τα χορηγούμενα τραπεζικά δάνεια.
⦁ Η υφιστάμενη δομή παροχής εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκιο δανείων συνεπάγεται δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίου δανείων συνολικού ύψους €500 εκ.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

ΤΕΠΙΧ ΙΙ
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: (γ) Μικροπίστωση
⦁ Δομή προγράμματος: Επιμερισμός κινδύνου
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €25 εκ. Δημόσια Συμμετοχή και €25 εκ. Τράπεζες
⦁ Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000
⦁ Ωφελούμενοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, φορείς και επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες κλπ.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων
⦁ Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης.

Δημιουργική Βιομηχανία Ι
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
⦁ Δομή προγράμματος: Έκδοση Εγγυητικών Πράξεων
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €25 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €25 εκ. Δημόσια Κεφάλαια
⦁ Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης 80% για δάνεια κεφαλαίου κίνησης και επενδυτικού σκοπού €25.000 – €900.000
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας, κλπ
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δυνατότητα χρονικής σύζευξης τραπεζικής χρηματοδότησης και επιδότησης
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

Αγροδιατροφικός τομέας
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Μικρωπιστώσεις
⦁ Δομή προγράμματος: Επιμερισμός Κινδύνου
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €40εκ. ΠΔΕ και €40 εκ. τράπεζες
⦁ Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €25.000
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ αγροδιατροφικού τομέα και αγρότες
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση άνευ εξασφαλίσεων
⦁ Χρόνος διάθεσης: εξαρτάται από τον νομοθετικό ορισμό του πλαισίου διάθεσης

Αγροδιατροφικός τομέας , Guarantee
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
⦁ Δομή προγράμματος: Παροχή Εγγυητικών Πράξεων
⦁ Συνολικά κεφάλαια: δημόσιο €70 εκ.
⦁ Όρια χρηματοδότησης: μεγαλύτερα των €25.000
⦁ Ωφελούμενοι: Μέσω του εργαλείου αυτού, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί να έχουν κίνητρο να παρέχουν χρηματοδότηση και μάλιστα με πολύ ευνοϊκού όρους. Οδηγώντας σε χαρτοφυλάκια επενδύσεων, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να ξεπεράσει τα 400 εκ. ευρώ.
⦁ Χρόνος διάθεσης: 2019

Εργαλείο συν-επενδυτικής διευκόλυνσης ιδίων κεφαλαίων
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Άμεση συμμετοχή
⦁ Συνολικά κεφάλαια: δημόσιο €50 εκ.
⦁ Ωφελούμενοι: Γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, Ως κίνητρο για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή υφιστάμενων επιχειρήσεων που θέλουν να πραγματοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις, σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εκμεταλλευθούν ευκαιρίες αύξησης των πωλήσεών τους.
⦁ Χρόνος διάθεσης: 2019

ΕΤΕΑΝ Guarantee
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
⦁ Δομή προγράμματος: Παροχή Εγγυητικών Πράξεων
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €50 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €50 εκ. ΕΤΕΑΝ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: Ανώτατο Όριο Εγγύησης Δανείου 80%
⦁ Ωφελούμενοι: Επίκεντρο οι νέοι επιχειρηματίες, νέοι αγρότες, νέοι επιστήμονες, νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και γενικότερα νέοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα:
⦁ Πρόσβαση νέων στην Τραπεζική Χρηματοδότηση με εξασφάλιση την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ
⦁ Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικών Δανείων ύψους €60 εκ.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία (δάνεια, εγγυήσεις, μικροπιστώσεις, επιχειρηματικές συμμετοχές)
⦁ Δομή προγράμματος: Επιμερισμός Κινδύνου, Εγγυητικές Πράξεις,
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €10 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €5 εκ. εθνικοί πόροι, €5 εκ. Διαθέσιμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
⦁ Όρια χρηματοδότησης: Χρηματοδότηση δανείων από €3.000 μέχρι €10.000 διάρκειας 48 μηνών, εγγυητικές πράξεις από €6.000 μέχρι €80.000 μέγιστη διάρκεια 720 ημέρες.
⦁ Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες και νεοσύστατες πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα τη περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Γεωγραφική στόχευση
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

Innovation Norway
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Εγγυοδοσία
⦁ Δομή προγράμματος: Εγγυητικές Πράξεις
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €40 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €21,5 εκ. επιδότηση Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, €21.5 εκ. τραπεζικά δάνεια εκ των οποίων τα €12 εκ. με κάλυψη εγγύησης ΕΤΕΑΝ, και €4εκ. ιδιωτική συμμετοχή.
⦁ Όρια χρηματοδότησης: ανώτατο όριο εγγύησης ΕΤΕΑΝ 80% των δανειακών ορίων
⦁ Ωφελούμενοι: καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων γαλάζια ανάπτυξη, πράσινη καινοτόμος επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες πληροφορικής (ICT)
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση περιβαλλοντολογικής καινοτομίας και απόκτηση τεχνογνωσίας στην αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρήσεων
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

Εξοικονομώ κατ’οίκον ΙΙ
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση και δανειοδότηση
⦁ Δομή προγράμματος: Επιμερισμός κινδύνου και επιδότηση
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €440 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: Εξατομικευμένη δομή στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων
⦁ Όρια χρηματοδότησης: Εξατομικευμένη δομή στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων
⦁ Ωφελούμενοι: Ιδιώτες σε ανάγκη ενεργειακής αναβάθμισης κατοικίας
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνδυασμός επιδότησης με χαμηλότοκο δάνειο
⦁ Χρόνος διάθεσης: διατίθεται ήδη

Επάνοδος επιχειρήσεων
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
⦁ Δομή προγράμματος: FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €300
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: Από €200.000
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ παραγωγής και μεταποίησης που χρίζουν χρηματοοικονομικής και διοικητικής ανασυγκρότησης
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε χρηματοδότηση για βιώσιμη αναδιοργάνωση Ελληνικών ΜΜΕ παραγωγής και Μεταποίησης.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

Εταιρικά Ομόλογα
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές μέσω ομολογιών με δικαίωμα απόληψης
⦁ Δομή προγράμματος: : FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €640 εκ.
Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση πέραν του τραπεζικού δανεισμού
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q4 2018

4η Βιομηχανική Επανάσταση
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
⦁ Δομή προγράμματος: : FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
⦁ Ωφελούμενοι: Νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις κλάδων όπως η ρομποτική, τεχνική γονιμοποίηση, ψηφιοποίηση κλπ.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη κλάδων νέας εποχής
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

Δημιουργική Βιομηχανία ΙΙ
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
⦁ Δομή προγράμματος: : FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €70 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, ψηφιακής τεχνολογίας, κλπ
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στους κλάδους της δημιουργικής βιομηχανίας.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

Made in Greece
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
⦁ Δομή προγράμματος: : FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: από €200.000
⦁ Ωφελούμενοι: Νέες και υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για τη δημιουργία επώνυμων ελληνικών προϊόντων και ενίσχυση της εμπορικής ταυτότητας και των εξαγωγών.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

International Capital
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
⦁ Δομή προγράμματος: : Πλατφόρμα συνεπένδυσης
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €400εκ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €200 εκ. εθνικοί πόρο, €200 εκ. Mubadala
⦁ Όρια χρηματοδότησης: μέχρι €7 εκ. επενδύσεις μέσω συμμετοχών σε ΑΚΕΣ, από €7 εκ. και άνω συνεπένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο Ελληνικών ΜΜΕ.
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ όλων των κλάδων.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συνάθροιση εθνικών και ξένων επενδύσεων.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q3 2018

Εναλλακτική Ενέργεια
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
⦁ Δομή προγράμματος: : FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: υπό προσδιορισμό
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: minimum 30% ιδιώτες επενδυτές, maximum 70% ΠΔΕ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: υπό προσδιορισμό
⦁ Ωφελούμενοι: Ενεργειακές κοινότητες, ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων, καινοτόμα ενεργειακά έργα.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Δομημένο χρηματοδοτικό σχήμα με συνδυασμό εγγύησης και επενδύσεων.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q1 2019

EQUIFUND – Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΤΑΕΣΥΜ)
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές
⦁ Δομή προγράμματος: FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €1.000 εκατ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €680 εκατ. ιδιώτες επενδυτές, €200 εκατ. Δημόσια Δαπάνη, €60 εκατ. EIF, €60 εκατ. ΕΙΒ
⦁ Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση
⦁ Ωφελούμενοι: υφιστάμενες ΜΜΕ, νεοφυείς, τεχνοβλαστούς.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη χρηματοδοτικού κενού.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Η πλατφόρμα είναι ενεργή. Λειτουργούν
⦁ παράθυρο Καινοτομίας (Innovation window). Στόχος είναι να διατεθούν 139.000.000 ευρώ μέσω των εξής τεσσάρων επενδυτικών ταμείων: Big Pi, Metavallon, UniFund , Velocity Partners
⦁ παράθυρο Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Early Stage window) στόχος είναι να διατεθούν
61.000.000 ευρώ μέσω των εξής δύο επενδυτικών ταμείων: Marathon, Venture Friends 400W
⦁ παράθυρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Growth window) στόχος είναι να διατεθούν 210.000.000 ευρώ μέσω των εξής τριών επενδυτικών ταμείων: EOS Hellenic Renaissance Fund, Elikonos 2 SICAR, Synergia Hellenic Fund IV

Ταμείο Υποδομών
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Δάνεια
⦁ Δομή προγράμματος: FoF
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €643,5 εκατ.
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €450 εκατ. Δημόσια Δαπάνη , €193,5 εκατ. Ιδιώτες
⦁ Όρια χρηματοδότησης: κατά περίπτωση
⦁ Ωφελούμενοι: Δημόσιοι , Ιδιωτικοί Φορείς και ΣΔΙΤ που θα υλοποιήσουν μικρά και μεσαία έργα, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού στους τομείς Εξοικονόμησης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Q1/2019

Eνίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α Κύκλος)
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €75 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €60 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €15 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ 5.000 έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
⦁ Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
⦁ Ωφελούμενοι: Οι πληρούντες συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
⦁ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
⦁ Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών
⦁ Συνεργατικά σχήματα των ανωτέρω i και ii
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση κατά 100% λειτουργικών δαπανών ή και δαπάνης παγίων
⦁ Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: €80 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €64 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €16 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ 5.000 έως 25.000 ευρώ για ένα δικαιούχο με ατομική επιχείρηση, έως 40.000 ευρώ συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων.
⦁ Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
⦁ Ωφελούμενοι: Αυτοί που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτήσει μετά την 1/1/1995 το πρώτο πτυχίο τους
⦁ Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
⦁ μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), οι οποίοι θα διακόψουν τη μισθωτή εργασία τους
⦁ Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα
⦁ Συνεργατικά σχήματα των ανωτέρω i , ii και iii
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση κατά 100% λειτουργικών δαπανών ή και δαπάνης παγίων
⦁ Χρόνος διάθεσης: Σε εξέλιξη η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 116 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €93 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €23 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
i. 15.000 έως 60.000 ευρώ
ii. Επιδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
⦁ Ωφελούμενοι:
⦁ Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
⦁ Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι), οι οποίοι θα διακόψουν την τρέχουσα επαγγελματική τους δραστηριότητα και, θα συμμετάσχουν σε συνεργατικό σχήμα, το οποίο θα δραστηριοποιηθεί υποχρεωτικά σε άλλη επιλέξιμη δραστηριότητα.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Χρηματοδότηση κατά 100% λειτουργικών δαπανών ή και δαπάνης παγίων
⦁ Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 110 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €88 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €22 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων του 2015
⦁ Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
⦁ Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες & νέες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό
⦁ Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
⦁ Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: χρηματοδότηση υφιστάμενου ή νέου μισθολογικού κόστους μέχρι 40% του π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου ή μέχρι 24.000€ για 2 ΕΜΕ.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 110 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €88 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €22 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 150.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων του 2015
⦁ Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
⦁ Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες & νέες ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό
⦁ Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
⦁ Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: χρηματοδότηση υφιστάμενου ή νέου μισθολογικού κόστους μέχρι 40% του π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου ή μέχρι 24.000€ για 2 ΕΜΕ.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 310 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €248 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €62 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 15.000 έως 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό κύκλο εργασιών των τουριστικών δραστηριοτήτων του 2015
⦁ Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
⦁ Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες & νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα και διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ.
⦁ Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31.12.2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
⦁ Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: χρηματοδότηση υφιστάμενου ή νέου μισθολογικού κόστους μέχρι 40% του π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου ή μέχρι 24.000€ για 2 ΕΜΕ.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υπαγωγή των επιχειρηματικών σχεδίων.

Επιχειρούμε Έξω
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €40 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €10 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια μέχρι 100.000 ευρώ
⦁ Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ
⦁ Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ
⦁ Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ
⦁ Χρηματοδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
⦁ Ωφελούμενοι: Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
⦁ έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
⦁ διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
⦁ παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
⦁ αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα:
⦁ Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
⦁ Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
⦁ Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Η δράση είναι ενεργή. Είναι σε εξέλιξη η υποβολή/αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 120 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €96 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €24 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ που αφορούν στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
⦁ Χρηματοδοτείται το 45% των επιλέξιμων δαπανών. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, το ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.
⦁ Ωφελούμενοι: ΜΜΕ που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
⦁ Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
⦁ Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα και να διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: χρηματοδότηση του 45% ή του 50% της επένδυσης
⦁ Χρόνος διάθεσης Είναι σε εξέλιξη η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 150 εκ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €120 εκ. Κοινοτική συμμετοχή, €30 εκ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
⦁ Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
⦁ Ωφελούμενοι: Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα και οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
⦁ έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
⦁ διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο για τη δράση ΚΑΔ .
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα:
⦁ Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
⦁ Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
⦁ Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
⦁ Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων.

Ψηφιακό Άλμα
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €40 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €10 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
⦁ Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
⦁ Ωφελούμενοι: MME οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
⦁ έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017
⦁ διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα:
⦁ Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
⦁ Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και την 31.10.2018.
⦁ Ψηφιακό Βήμα
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 50 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €40 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €10 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.
⦁ Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.
⦁ Ωφελούμενοι: MME οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
⦁ έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία μέχρι τις 31.12.2017
⦁ διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα:
⦁ Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
⦁ Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Είναι σε εξέλιξη η υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι και την 31.10.2018.

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 400 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €320 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €80 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 30.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ.
⦁ Το ποσοστό ενίσχυσης συνδέεται με τις εξαγωγικές επιδόσεις της επιχείρησης και την κατηγορία δαπάνης και κυμαίνεται από 50-80%.
⦁ Ωφελούμενοι: Μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά/Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία-Φάρμακα, Τουρισμός (ΚΑΔ 55.10) και οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
⦁ έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
⦁ διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο για δράση ΚΑΔ.
⦁ διαθέτουν 2 τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα:
⦁ Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
⦁ Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.
⦁ Τα κριτήρια είναι αντικειμενικά
⦁ Επιδοτείται το μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Θα δημοσιευτεί άμεσα.

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων Συνεργατικών Σχηματισμών ΜΜΕ για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 22,5 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €18 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €4,5 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης:
⦁ Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια έως 2.500.000 ευρώ.
⦁ Το ποσοστό ενίσχυσης είναι το προβλεπόμενο από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.
⦁ Ωφελούμενοι: νέοι και υφιστάμενοι ΣΣ που δραστηριοποιούνται στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (αγροδιατροφή/βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), Logistics, υγεία, υλικά/κατασκευές, πολιτιστικές βιομηχανίες, τουρισμός).
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Προβλέπεται η χρηματοδότηση έργα για την ανάπτυξη/ μεγέθυνση του ΣΣ και συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του cluster στο πλαίσιο του ίδιου έργου.
⦁ Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το Q4/2018.
⦁ Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δομή προγράμματος:
⦁ Συνολικά κεφάλαια: € 20 εκατ. Δημόσια Δαπάνη
⦁ Διάρθρωση κεφαλαίων: €16 εκατ. Κοινοτική συμμετοχή, €2 εκατ. Εθνική Συμμετοχή
⦁ Όρια χρηματοδότησης: Επιδοτούνται Επενδυτικά Σχέδια 250.000€ έως 2.500.000 ευρώ.
⦁ Τα ποσοστά κυμαίνονται από 35% μέχρι και 70% βάσει του άρθρου 47 του ΕΚ 651/201, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.
⦁ Ωφελούμενοι: Υφιστάμενες, νέες και οι υπό σύσταση ΜΜΕ υπό τον όρο ότι θα δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους για τη δράση ΚΑΔ που αφορούν στην αξιοποίηση αποβλήτων ιδίων ή/και τρίτων μέσω της ανάκτησης α’ υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Ενίσχυση μισθολογικού κόστους νέων εργαζομένων σε μειονεκτική θέση & ιδιαίτερα μειονεκτική θέση
⦁ Χρόνος διάθεσης: Αναμένεται το Q4/2018.

Δράσεις Τομέα Ερευνας και Καινοτομίας ΥΠΠΕΘ-ΓΓΕΤ
Προκήρυξη Α’ Κύκλου «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I

⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δημόσια δαπάνη: €30εκ.
⦁ Ωφελούμενοι: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
⦁ Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δίνονται προκαταβολές.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ IΙ

⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δημόσια δαπάνη: €250εκ.
⦁ Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις και δημόσιοι ερευνητικοί φορείς
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς από κοινού σε συνεργατικά έργα
⦁ Χρόνος διάθεσης: Ολοκληρώνεται εντός του Οκτωβρίου 2018 η διαδικασία ένταξης των έργων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ IΙΙ

⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δημόσια δαπάνη: €2,5εκ.
⦁ Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων
⦁ Χρόνος διάθεσης: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δίνονται προκαταβολές.

Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες με χώρες Γερμανία, Ρωσία και Ισραήλ

⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δημόσια δαπάνη: €37εκ.
⦁ Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Επιχειρήσεις και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς από κοινού σε συνεργατικά έργα
⦁ Χρόνος διάθεσης: Βρίσκονται σε εξέλιξη Διμερείς Συνεργασίες σε διακρατικά έργα Ελλάδας-Γερμανίας, Ελλάδας-Ρωσίας, Ελλάδας-Ισραήλ και Ελλάδας-Κίνας.

Ειδικές δράσεις
⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιδότηση
⦁ Δημόσια δαπάνη: €25εκ.
⦁ Ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς
⦁ Συγκριτικό πλεονέκτημα: Επιχειρήσεις και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς από κοινού σε συνεργατικά έργα Χ ρόνος διάθεσης: ολοκληρώνεται εντος του 4ου τριμήνου 2018 η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης έργων στις Δράσεις: «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» και «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Νέες Δράσεις Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας ΥΠΠΕΘ – ΓΓΕΤ

⦁ Προκήρυξη Β’ Κύκλου «Ερευνώ – Δημιουργώ -Καινοτομώ» ύψους 200 εκ. ευρώ
⦁ Προκήρυξη για τη δημιουργία clusters (συστάδες) καινοτόμων επιχειρήσεων ύψους 24 εκ. ευρώ
⦁ Θεσμικές/νομοθετικές παρεμβάσεις: Φοροαπαλλαγή με ποσοστό 130% για προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού. Ειδικό καθεστώς Ενίσχυσης Καινοτομίας στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Η φοροαπαλλαγή είναι σε ισχύ. Το καθεστώς Ενίσχυσης Καινοτομίας στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο ολοκληρώνεται σε συνεργασία με το Υπ. Οικονομίας.

Διεθνείς Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί (IFIs)

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB)

⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές και δάνεια
⦁ Συνολικά κεφάλαια: 2010-2018, €13,7 δις. (εκ των οποίων τα 4,1 μέσω ενίσχυσης των πιστωτικών γραμμών των τραπεζών προς ΜΜΕ)
⦁ Χρόνος διάθεσης: διατίθεται ήδη, αναμένεται να χρηματοδοτήσει άμεσα και έμμεσα ακόμη 6 δισ. ευρώ μέχρι ο 2020.

EBRD

⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές και δάνεια
⦁ Συνολικά κεφάλαια: 2015-2018, €1,9 δις. (εκ των οποίων μεγάλο μέρος είναι τοποθετημένο στις τράπεζες (ανακεφαλαιοποιήσεις και δάνεια).
⦁ Χρόνος διάθεσης: διατίθεται ήδη, Αναμένεται μέχρι το 2020 να επενδύσει τουλάχιστον 1 δισ. Ακόμη. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες ώστε η EBRD να συνεχίσει την επενδυτική της
δραστηριότητα στην Ελλάδα και μετά το 2020, μέχρι το 2025, και να αυξήσει το μερίδιο προς τις ΜΜΕ .

Παγκόσμια Τράπεζα (IFC)

⦁ Είδος Χρηματοδότησης: Επιχειρηματικές συμμετοχές και δάνεια
⦁ Συνολικά κεφάλαια: 2015-2018, €700 εκ. (εκ των οποίων μεγάλο μέρος είναι τοποθετημένο στις τράπεζες (ανακεφαλαιοποίηση, τιτλοποιημένα δάνεια προς ΜΜΕ και καλυμμένα δάνεια)
⦁ Χρόνος διάθεσης: διατίθεται ήδη, γίνονται σοβαρές συζητήσεις να αυξήσουν την χρηματοδοτική τους δραστηριότητα και ιδιαίτερα προς τις ΜΜΕ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις