Ενιαία ψηφιακή αγορά, επενδύσεις και απασχόληση στο πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 16 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα εργασίας της για το 2015 – στο οποίο καθορίζονται οι ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η Επιτροπή κατά τους επόμενους δώδεκα μήνες προκειμένου να αλλάξει το σκηνικό για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και να αποδώσει απτά οφέλη για τους πολίτες. Είναι ένα πρόγραμμα δράσης με σκοπό την αλλαγή.

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 προβλέπει 23 νέες πρωτοβουλίες που προτείνονται από την Επιτροπή Juncker, μετά τις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής που υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης προβλέπει 80 υφιστάμενες προτάσεις που η Επιτροπή προτίθεται να αποσύρει ή να τροποποιήσει για πολιτικούς ή τεχνικούς λόγους. Στο πρόγραμμα εργασίας παρουσιάζονται ακόμα οι στοχευμένες δράσεις στους τομείς στους οποίους η Επιτροπή θα δραστηριοποιηθεί μέσα στο 2015. Επιπλέον, σε πολλούς τομείς, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει ότι οι υπάρχουσες πολιτικές και κανόνες είναι κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων, ότι αποφέρουν απτά αποτελέσματα εκεί όπου είναι απαραίτητο και ότι υλοποιούνται σωστά.

Στο πρόγραμμα, που εγκρίθηκε χθες, παρουσιάζονται οι 23 πρωτοβουλίες για τις οποίες η Επιτροπή αναλαμβάνει την πολιτική δέσμευση να τις πραγματοποιήσει μέσα στο 2015. Ο δωδεκάμηνος κατάλογος ενεργειών έχει ως επίκεντρο τα «μεγάλα θέματα» όπως τις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, με βάση τις δέκα προτεραιότητες που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής. του Προέδρου Juncker.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε να υλοποιήσει το 2015:
– Το πρόγραμμα επενδύσεων για την Ευρώπη: τη νομοθετική συνέχεια του προγράμματος που ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, για την διοχέτευση στην πραγματική οικονομία δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ μέσα στα επόμενα τρία έτη.
– Μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά: τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ακμαία ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, με τη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου των τηλεπικοινωνιών, τον εκσυγχρονισμό των κανόνων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, την απλούστευση των κανόνων για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν διαδικτυακές και ψηφιακές αγορές, την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και την ενίσχυση της ψηφιοποίησης.
– Τα πρώτα βήματα προς μια Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση: την κατοχύρωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, την περαιτέρω ενοποίηση των εθνικών αγορών ενέργειας, τη μείωση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ζήτησης και την απαλλαγή του τομέα της ενέργειας από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
– Την πιο δίκαιη προσέγγιση στα θέματα της φορολογίας: ένα σχέδιο δράσης σχετικά με τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων σε επίπεδο ΕΕ με στόχο τη μετάβαση προς ένα σύστημα βάσει του οποίου η χώρα που αποτελεί πηγή των κερδών είναι και η χώρα φορολόγησης. Στο σχέδιο συμπεριλαμβάνεται και η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις φορολογικές ρυθμίσεις και η σταθεροποίηση της βάσης για τη φορολόγηση των εταιρειών.
– Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μετανάστευση: χάραξη νέας προσέγγισης ως προς την νόμιμη μετανάστευση, ώστε να μετατραπεί η ΕΕ σε ελκυστικό προορισμό για ανθρώπους με ταλέντα και ικανότητες και βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης στην ΕΕ μέσα από τη διεύρυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες, την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
– Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: συνέχιση των προσπαθειών για την προώθηση της οικονομικής σταθερότητας και την προσέλκυση επενδυτών στην Ευρώπη.

“Οι πολίτες θέλουν λιγότερες παρεμβάσεις της ΕΕ στην καθημερινή ζωή τους, ιδίως όταν τα κράτη μέλη είναι σε καλύτερη θέση να δράσουν και να δώσουν λύσεις. Αναμένουν από την ΕΕ να παίξει καθοριστικό ρόλο απέναντι στις μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, όπως στον αγώνα για την καταπολέμηση της ανεργίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Οι πολίτες προσδοκούν ότι η ΕΕ θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με το τι πράττει, αλλά και το πώς το πράττει. Η έγκριση του προγράμματος εργασίας αποτελεί καλό σημείο εκκίνησης, δεδομένου ότι σκιαγραφεί με απόλυτη διαφάνεια ό,τι η ΕΕ θα κάνει, αλλά και ό, τι δεν θα κάνει το 2015”, αναφέρει ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

“Το 2015 θα είναι το έτος υλοποίησης του εξαγγελθέντος επενδυτικού σχεδίου για την τόνωση της οικονομίας μας, δίνοντας πρόσβαση σε πολίτες και επιχειρήσεις στις ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία ψηφιακή αγορά, δρομολογώντας την ευρωπαϊκή ενεργειακή Ένωση και προωθώντας ένα νέο, εξισορροπημένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη μετανάστευση. Είναι αναγκαίο να προετοιμάσουμε το έδαφος, ώστε οι πολιτικές προσπάθειες να εστιαστούν στις πραγματικές προτεραιότητες: έχουμε διερευνήσει κάθε πρόταση που είναι επί του παρόντος υπό εξέταση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και αποφασίσαμε αν και κατά πόσο θέλουμε να τη διατηρήσουμε, να την τροποποιήσουμε ή να την αποσύρουμε. Θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, έτσι ώστε, όταν είναι σαφές ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία επί των υφιστάμενων προτάσεων κατά τρόπο που να ικανοποιεί τους στόχους μας, να προτείνουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εστιάσει την προσοχή της τόσο στα ζητήματα που έχουν ουσιαστική σημασία, όσο και στην επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων για τους πολίτες. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι όντως διαφορετικά”, δηλώνει ο αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς.

Για τον πλήρη κατάλογο των 23 νέων πρωτοβουλιών σε καθέναν από τους 10 τομείς πολιτικών προτεραιοτήτων μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.

Εφαρμογή της αρχής διακοπής ορισμένων πολιτικών (political discontinuity)
Κατά την εκπόνηση του προγράμματος εργασίας η Επιτροπή εξέτασε περίπου 450 προτάσεις που βρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση εν αναμονή της απόφασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, και προτείνει την απόσυρση ή τροποποίηση 80 εξ’ αυτών. Ορισμένες προτείνεται να αποσυρθούν επειδή δεν ανταποκρίνονται στις νέες προτεραιότητες της Επιτροπής. Παράλληλα, η Επιτροπή παραμένει απαρέγκλιτα προσηλωμένη στη δέσμευση που είχε αναλάβει όσον αφορά τους επιδιωκόμενους στόχους. Οι προτάσεις δεν έχουν πλέον καμία χρησιμότητα, εάν λιμνάζουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή εάν αποδυναμώνονται σε τέτοιο βαθμό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, ώστε να μην μπορούν πλέον να εκπληρώσουν τον αρχικό τους στόχο. Όποτε συμβαίνει αυτό, η Επιτροπή θα προτείνει νέες, βελτιωμένες μεθόδους για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η Επιτροπή θα αναμείνει τη διατύπωση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των προτάσεων αυτών, πριν από την επισημοποίηση των περιπτώσεων απόσυρσης. Για τον πλήρη κατάλογο των προτάσεων απόσυρσης μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Περιστολή της γραφειοκρατίας και άρση των κανονιστικών εμποδίων
Το πρόγραμμα εργασίας του 2015 αντανακλά την ενισχυμένη δέσμευση της Επιτροπής για βελτίωση του πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων. Ως προς αυτό βασίζεται στο λεγόμενο Πρόγραμμα Καταλληλότητας, σκοπός του οποίου είναι η περιστολή της γραφειοκρατίας και η άρση των κανονιστικών εμποδίων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις επενδύσεις. Το Σώμα των Επιτρόπων έχει εντοπίσει σειρά προτάσεων και υφιστάμενης νομοθεσίας, που θα αναθεωρηθούν και θα τροποποιηθούν, έτσι ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας τους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. Στις ενέργειες αυτές συγκαταλέγονται επίσης οι προσπάθειες απλούστευσης τομέων όπως, για παράδειγμα, η κοινή γεωργική πολιτική. Για τον πλήρη κατάλογο των προτάσεων του προγράμματος REFIT μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2015 έλαβε μικτές απαντήσεις από τους ευρωβουλευτές στη χθεσινή συζήτηση της Τρίτης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον πρώτο Αντιπρόεδρό της Φρανς Τίμερμαν. Το ΕΚ θα θέσει σε ψηφοφορία στη σύνοδο του Ιανουαρίου ψήφισμα  σχετικά με το “νέο ξεκίνημα” που υποσχέθηκε η Επιτροπή.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις