Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Εγκαινιάστηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας – Πώς θα στηρίξει καινοτομία και Startups

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα, σε διαδικτυακή εκδήλωση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, με σκοπό την ανάπτυξη και επέκταση των καινοτομιών στην Ευρώπη.

Το νέο ΕΣΚ δεν αποτελεί μόνο καινοτομία του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την Έρευνα, αλλά είναι επίσης μοναδικό στον κόσμο, καθώς συνδυάζει την έρευνα στις αναδυόμενες τεχνολογίες με ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης και ένα ειδικό ταμείο μετοχικών κεφαλαίων, το Ταμείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, με στόχο την αναβάθμιση των καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Περίπου 3 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό του ΕΣΚ θα διατεθούν άμεσα στο Ταμείο του.

Επιπλέον, δημοσιεύθηκε το πρώτο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΕΣΚ, βάσει του οποίου παρέχονται ευκαιρίες χρηματοδότησης ύψους άνω του 1,5 δισ. ευρώ το 2021. Ταυτόχρονα, ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για δύο βραβεία, που αφορούν τη γυναικεία καινοτομία και την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας.

Αναλυτικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας έχει τα εξής μοναδικά χαρακτηριστικά:

– Το μέσο Accelerator του ΕΣΚ στηρίζει ΜΜΕ, ιδίως νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τεχνοβλαστούς (spin-out), προκειμένου να αναπτύξουν και να κλιμακώσουν ρηξικέλευθες καινοτομίες. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ μπορούν ανά πάσα στιγμή να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω απλουστευμένης διαδικασίας στη διεύθυνση: https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en

– Μια ομάδα από διαχειριστές προγραμμάτων του ΕΣΚ θα είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη τομών στην τεχνολογία και στην καινοτομία, όπως κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, πράσινο υδρογόνο και εργαλεία για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών παθήσεων.

– Ένας νέος μηχανισμός του ΕΣΚ για τη χρηματοδότηση της μετάβασης θα συμβάλει στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας (από το Pathfinder του ΕΣΚ και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) σε καινοτομίες (επιχειρήσεις τεχνοβλαστούς, εμπορικές συμπράξεις κ.λπ.).

– Θεσπίζονται νέα μέτρα για τη στήριξη της γυναικείας καινοτομίας, στα οποία περιλαμβάνεται πρόγραμμα για τη γυναικεία ηγεσία. Σε συνεργασία με το δίκτυο Enterprise Europe Network, θα υποστηριχθούν ταλαντούχες καινοτόμες γυναίκες, ενώ επίσης θα στηριχθούν να υποβάλουν αίτηση όλες οι καινοτόμες ΜΜΕ από λιγότερο γνωστές περιφέρειες, συμβάλλοντας έτσι στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας.

Χρηματοδότηση

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που ανακοινώθηκαν σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, περιλαμβάνουν:

– Χρηματοδότηση από το μέσο Accelerator του ΕΣΚ, ύψους 1 δισ. ευρώ, για νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ με σκοπό την ανάπτυξη και την κλιμάκωση καινοτομιών υψηλού αντίκτυπου με τη δυνατότητα δημιουργίας νέων αγορών ή διατάραξης των υφιστάμενων. Παρέχει μεικτή χρηματοδότηση που συνδυάζει μετοχικό κεφάλαιο (ή οιονεί μετοχικό κεφάλαιο, όπως μετατρέψιμα δάνεια) ύψους 0,5 εκατ. ευρώ έως 15 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου ΕΣΚ, με επιχορηγήσεις ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ.

– Χρηματοδότηση από το μέσο Pathfinder του ΕΣΚ για πολυεπιστημονικές ερευνητικές ομάδες, ύψους 300 εκατ. ευρώ, ώστε να αναληφθεί έρευνα που θα οδηγήσει σε νέα τεχνολογικά επιτεύγματα. Οι ερευνητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για επιχορήγηση ύψους έως 4 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης χορηγείται μέσω ανοικτών προσκλήσεων χωρίς προκαθορισμένες θεματικές προτεραιότητες, ενώ 132 εκατ. ευρώ διατίθενται για την αντιμετώπιση πέντε προκλήσεων που περιλαμβάνονται στο Pathfinder: τεχνητή νοημοσύνη με αυτοσυνείδηση, εργαλεία μέτρησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας, κυτταρική και γονιδιακή θεραπεία, πράσινο υδρογόνο και ζωντανά υλικά τεχνολογικών εφαρμογών.

– Χρηματοδότηση από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη μετάβαση, προκειμένου να μετατραπούν τα αποτελέσματα της έρευνας σε ευκαιρίες καινοτομίας, ύψους 100 εκατ. ευρώ. Η παρούσα πρώτη πρόσκληση για χρηματοδότηση από τον μηχανισμό του ΕΣΚ για τη μετάβαση θα επικεντρωθεί στα αποτελέσματα πιλοτικών έργων του Pathfinder του ΕΣΚ και έργων εξακρίβωσης της δυνατότητας υλοποίησης (Proof-of-Concept) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, με στόχο την ωρίμαση των τεχνολογιών και τη δημιουργία επιχειρηματικού πλαισίου για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Όλα τα έργα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι οποίες παρέχουν εκπαιδευτές, καθοδηγητές και εμπειρογνωμοσύνη, ευκαιρίες σύμπραξης με επιχειρήσεις και επενδυτές, καθώς επίσης φάσμα υπηρεσιών και εκδηλώσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας θα απονέμει και διάφορα βραβεία καινοτομίας στην Ευρώπη, όπως:

– Το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ, που αναγνωρίζει τις πιο ταλαντούχες γυναίκες επιχειρηματίες από ολόκληρη την ΕΕ και από χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», οι οποίες έχουν ιδρύσει μια επιτυχημένη εταιρεία και έχουν φέρει την καινοτομία στην αγορά.

– Τo βραβείο για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας (iCapital), που αναγνωρίζει το ρόλο που διαδραματίζουν οι πόλεις στη διαμόρφωση του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας και στην προώθηση της ρηξικέλευθης καινοτομίας. Κατά το τρέχον έτος έχει περιληφθεί μια νέα κατηγορία «Η Ανερχόμενη Ευρωπαϊκή Πόλη Καινοτομίας», που στοχεύει σε πόλεις με πληθυσμό 50.000 έως 250.000 κατοίκους.

– Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας, που αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων, τη στήριξη και την επιβράβευση κοινωνικών καινοτομιών.

– Το ευρωπαϊκό βραβείο για τις δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας.

Από σήμερα μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για το βραβείο γυναικείας καινοτομίας της ΕΕ και το βραβείο για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας, ενώ για τα άλλα δύο βραβεία η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει αργότερα εντός του τρέχοντος έτους.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις