Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Τράπεζα Πειραιώς: Ανοδική πορεία και ισχυρή κερδοφορία

Σε μια αναλυτική έκθεση 29 σελίδων, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε τα Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023.

 

Σε μια αναλυτική έκθεση 29 σελίδων, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε τα Αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ισχυρή κερδοφορία και όλους τους δείκτες της σε άνοδο, εκτός από τα…λειτουργικά έξοδα και τα NPE’s τα οποία συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, μειώνοντας ακόμα περισσότερο την έκθεση της τράπεζας σε δυνητικούς κινδύνους. Στον αντίποδα αυξήθηκαν τα εξυπηρετούμενα δάνεια, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς πέρασε τα stress test της ΕΒΑ για το 2023 χωρίς άγχος. Αντίθετα, σημείωσε την 13η καλύτερη επίδοση στο δυσμενέστερο σενάριο μείωσης κεφαλαιακών δεικτών, ανάμεσα σε 70 τράπεζες με -2,4%.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά

Κύριες εξελίξεις 2ου τριμήνου και 1ου εξαμήνου 2023

Ο ρυθμός κερδοφορίας του 2ου τριμήνου ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το έτος 2023, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,18 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 15%. Ισχυρή κερδοφορία το 1ο εξάμηνο 2023 με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,33 και RoaTBV 14%
Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε €488 εκατ. το 2ο 3μηνο 2023, λόγω του αυξανόμενου περιθωρίου, με αύξηση 9% σε τριμηνιαία βάση. Το κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,4% τον Ιούνιο 2023, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων στο 1,6%, ενώ επί του παρόντος οι νέες προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρουν επιτόκια της τάξεως του 1,9% περίπου
Καθαρά έσοδα από προμήθειες το 2ο 3μηνο 2023 στα €141 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα συνέχισαν την πτωτική τους πορεία το 2ο 3μηνο 2023, στα €199 εκατ., -2% σε τριμηνιαία και -4% σε ετήσια βάση, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, με τα γενικά και διοικητικά έξοδα -6% τριμηνιαίως και -10% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα του Ομίλου έφτασε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 32%

Ο δείκτης NPE μειώθηκε στο 5,5%, από 9,3% ένα χρόνο πριν, καλύπτοντας ήδη τον στόχο NPE για το τέλος του έτους, καθώς ο Όμιλος προχώρησε στην επιτάχυνση δύο συναλλαγών αποεπένδυσης από NPE. Ο δείκτης κάλυψης NPE ενισχύθηκε κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως στο 57%

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά €1,5 δισ. το 1ο εξάμηνο 2023 σε ετήσια βάση, με €0,8 δισ. καθαρή πιστωτική επέκταση το 2ο 3μηνο 2023
Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν στα €8,2 δισ. το 2ο 3μηνο 2023, με άνοδο 9% τριμηνιαίως και 26% ετησίως

Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 12,2% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,0%, τον Ιούνιο 2023. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,1%

Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 233% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 61%

Ο Όμιλος ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του Single Supervisory Mechanism που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA). Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο δείκτης fully loaded CET1 ανέρχεται στο 14,3% στο τέλος του έτους 2025, υποδηλώνοντας αύξηση των κεφαλαιακών δεικτών κατά περίπου 2,7% έναντι του 2022. Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%)

Η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» στα διεθνή Βραβεία Αριστείας 2023 του περιοδικού Euromoney, λόγω των ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων της, της συνεχούς βελτίωσης των δεικτών της Τράπεζας και της συνεπούς εφαρμογής του στρατηγικού της σχεδίου

Ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου για το Α΄ Εξάμηνο του 2023

Η επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς το 1ο εξάμηνο 2023 επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αξία της εμπορικής της δυναμικής και τη συνεπή υλοποίηση των στόχων μας.

Το 1ο εξάμηνο 2023 παρουσιάσαμε ένα ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, παράγοντας €0,33 κέρδη ανά μετοχή και 14% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα ενίσχυσε τα κεφάλαια του, διατήρησε ισχυρό προφίλ ρευστότητας και επέδειξε πειθαρχία στη διαχείριση του λειτουργικού κόστους. Η εξυγίανση του ισολογισμού συνεχίσθηκε, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων να μειώνεται περαιτέρω στο 5,5%, καλύπτοντας ήδη τον στόχο μας για το τέλος του έτους, ενώ ο δείκτης κάλυψης αυξήθηκε στο 57%.

Η οργανική παραγωγή κεφαλαίου οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,3%, αυξημένο κατά 0,7% από την αρχή του έτους. Οι πρωτοβουλίες μας για τον περιορισμό του κόστους συνεχίσθηκαν με αμείωτο ρυθμό για ακόμα ένα 3μηνο, με τα λειτουργικά έξοδα να μειώνονται περαιτέρω, απορροφώντας τις πληθωριστικές πιέσεις και επιτυγχάνοντας ιστορικά χαμηλό δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα στο 32% το δεύτερο 3μηνο.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση €800 εκατ. το δεύτερο 3μηνο και συνεχιζόμενη ροή επιχειρηματικών έργων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Επιπλέον, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία πελατών αυξήθηκαν σε €8,2 δισ. τον Ιούνιο του 2023, 9% υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αξιοποιώντας την εκτεταμένη τεχνογνωσία μας σε αυτόν τον τομέα. Συνολικά, το ενισχυμένο εμπορικό franchise μας, έχει αποφέρει το 1ο εξάμηνο αύξηση 16% των καθαρών εσόδων από προμήθειες σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 2023 του SSM που διεξήχθη από την EBA. Η μείωση των κεφαλαιακών δεικτών για την τριετή περίοδο του δυσμενούς σεναρίου για την Πειραιώς (-2,4%) είναι η 13η καλύτερη μεταξύ του δείγματος 70 τραπεζών της EBA, σχεδόν στο ήμισυ της μέσης μείωσης των ευρωπαϊκών τραπεζών (-4,6%).

Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του 1ου εξάμηνου 2023 και το εξελισσόμενο περιβάλλον επιτοκίων, αναβαθμίζουμε τους βασικούς χρηματοοικονομικούς μας στόχους για το έτος 2023, στοχεύοντας πλέον σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 14%, με δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα κάτω του 38%. Ο δείκτης ΝΡΕ αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από το επίπεδο ορόσημο του 5% στο τέλος του έτους 2023.

Τέλος, είμαστε περήφανοι για την ανάδειξή μας ως «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» από τα διεθνή Βραβεία Αριστείας 2023 του περιοδικού Euromoney, λόγω των ισχυρών οικονομικών μας αποτελεσμάτων, της συνεχούς βελτίωσης των βασικών δεικτών της Τράπεζας και της συνεπούς εφαρμογής του στρατηγικού μας σχεδίου. Θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε τον σχεδιασμό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων μας.
Κεφαλαιακή θέση

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στο τέλος Ιουνίου 2023 παρέμεινε στα επίπεδα του προηγούμενου τριμήνου στο 12,2%, σε σύγκριση με τον fully loaded δείκτη 11,5% στο τέλος του 2022, λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,0%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Σε pro forma επίπεδο για την ελάφρυνση σταθμισμένων με κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν το 2023 (Sunrise III, Solar και Delta), ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,3% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,1%. Η κεφαλαιακή θέση του 2ου τριμήνου 2023 απορρόφησε πλήρως το κόστος αποεπένδυσης NPE ύψους €0,2 δισ.

Morgan Stanley Financials’ Finest

Αξίζει τέλος να αναφερθεί, πως η Morgan Stanley συμπεριέλαβε τη μετοχή της Πειραιώς στη λίστα των κορυφαίων εταιρειών (“Financials’ Finest List”), στις 11 Ιουλίου 2023. Η Πειραιώς βρίσκεται ανάμεσα στις 14 πιο δημοφιλείς επιλογές παγκοσμίως, μαζί με τις JPMorgan, Wells Fargo από τις ΗΠΑ, Caixabank και ING από την Ευρώπη και άλλες μετοχές από την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία και την Ιαπωνία.

Ακόμη, η προτίμηση στην Τράπεζα Πειραιώς βασίζεται στη χαμηλότερη σε σχέση με τις αντίστοιχες συγκρίσιμες τράπεζες, Τιμή / Ίδια Κεφάλαια (P/BV) και στο συντηρητικό consensus απόδοσης ενσώματων ίδιων κεφαλαίων (RoTE), που αφήνει περιθώρια για ανοδικές αναθεωρήσεις εκτιμήσεων. Ακόμη, συντέλεσαν η ανθεκτική ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας και οι προσδοκίες σταθερής αύξησης των δανείων της.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις