Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Κοινωνία της Πληροφορίας: Εξειδικευμένη γνώση, εκτενής σχεδιασμός, πίστη στην υπεροχή της καινοτομίας

Με ιδιαίτερα μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση, και τη διαχείριση καινοτόμων έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο σκοπός της ΚτΠ είναι να συνδράμει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε όλες τις ενέργειες και τα έργα του!

Πλούσιο, εκτενές, εντός του προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου, όσο και απολύτως λειτουργικό χαρακτηρίζεται το έργο που παρήγαγε κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), μέσω του οποίου στήριξε στην πράξη τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου τομέα και της χώρας μας ευρύτερα, υλοποιώντας τους επιμέρους σχεδιασμούς του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της ελληνικής κυβέρνησης συνολικότερα.

Αναμφίβολα, οι προκλήσεις, οι απαιτήσεις, ακόμη και το πλαίσιο λειτουργίας, όπως διαμορφώθηκε με βάση την πανδημική κρίση, πολλαπλασίασαν τον βαθμό δυσκολίας για τα στελέχη και τους εργαζομένους της ΚτΠ Μ.Α.Ε. Ωστόσο, με την κατάλληλη καθοδήγηση από μέρους της διοίκησης της τελευταίας, τη βαθιά γνώση του αντικειμένου από την πλευρά των εργαζομένων της και την καταλυτική στήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατάφερε να φέρει εις πέρας το εξόχως εκτενές όσο και απαιτητικό έργο που κλήθηκε να διαχειριστεί. Αποτέλεσμα; Να προσθέσει έναν πολύτιμο όσο και θεμελιώδη λίθο στο ψηφιακό «θαύμα» που συνετελέσθη από το 2019 και έπειτα στην πατρίδα μας!

Γεγονός, που επιτρέπει στην Ελλάδα να οδεύει με αποφασιστικότητα, τόλμη, γνώση, σιγουριά και αυτοπεποίθηση προς το άδηλο μέλλον, καθώς το σύνολο των stakeholders (Πολιτεία, Δημόσιες αρχές και υπηρεσίες, πολίτες και επιχειρήσεις) αντιλαμβάνονται πως η τεχνολογία και κάθε μορφής πτυχή της δύναται να ενώσει χάσματα, να υπερκεράσει εμπόδια, να επιταχύνει διαδικασίες και να καταδείξει στην πράξη πως μπορεί να υπάρξει μια «διαφορετική», σύγχρονη Δημόσια διοίκηση. Και πράγματι, η χώρα μας κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας έχει καταφέρει να αλλάξει… πίστα στο επίπεδο της ψηφιοποίησης των διαθέσιμων υπηρεσιών, λειτουργιών και διαδικασιών και του εν γένει μετασχηματισμού της προς μια περισσότερο αποτελεσματική, άμεση, ταχεία και επιδραστική μορφή διακυβέρνησης επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Πλέον, οι πολίτες στη χώρα μας απολαμβάνουν έναν πλούτο από ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες μέχρι πριν από μερικά χρόνια θα θεωρούνταν ως «αδύνατον» ή «ανεδαφικό» να παρασχεθούν. Υπηρεσίες, για τις οποίες η συμβολή των στελεχών της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. σε επίπεδο τεχνογνωσίας στην διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής τους αποδείχτηκε καθοριστικής σημασίας.

 

Ποια είναι, όμως, η Κοινωνία της Πληροφορίας; 

Η Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. αποτελεί, ουσιαστικά, τον κεντρικό κόμβο σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης των Έργων Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσμα, καλείται να υλοποιεί έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και δράσεις κρατικών ενισχύσεων στον τομέα των ΤΠΕ. 

Παράλληλα, συμμετέχει θεσμικά στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής σε σχετικές Πράξεις και Δράσεις ΤΠΕ που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία,  το Ταμείο Ανάκαμψης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ενώ υποστηρίζει τον εντοπισμό αναγκών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα ΤΠΕ. 

Στα καθήκοντά του, επιπροσθέτως, συγκαταλέγονται και η παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης σε φορείς σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΤΠΕ που έχουν κληθεί να υλοποιήσουν, αλλά και η συμμετοχή στην διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συβάσεων, των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κ.ά. Τέλος, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. δεν απεμπολεί το δικαίωμα στην ενίσχυση της εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτει, αλλά και την αναζήτηση της καινοτομίας, συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκά έργα καινοτομίας και σε δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Κύριο ζητούμενο από την ενεργή εμπλοκή και συμμετοχή της ΚτΠ Μ.Α.Ε. στην διαδικασία υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, είναι να μετατραπεί σταδιακά σε έναν οργανισμό-κέντρο γνώσης για θέματα που αφορούν σε όλον τον κύκλο ζωής έργων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης. 

Έτσι, λοιπόν, ο Οργανισμός -ουσιαστικά- αναβαθμίζει το περιβαλλον της δημόσιας διοίκησης, τις δημοσιές υποδομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνίων, τη σχέση των πολίτων και των επιχειρήσεων με το δημόσιο, καθώς επίσης και το περιβαλλον εργασίας της δημόσιας διοίκησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. επιτυγχάνει να ενισχύει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία τουδημοσίου, την επιχειρηματικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά και την προσβασιμότητα όλων σε σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες. Στοιχεία που επιτυγχάνονται δια μέσω της ανάπτυξης της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και την επίτευξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε συνάρτηση με την καινοτομία

Έργα που «μιλούν» για την αξία και εξειδικευμένη γνώση των στελεχών της ΚτΠ

 Υπάρχουν φορές που τα λόγια αποδεικνύονται περιττά προκειμένου να προβάλουν ανάγλυφα όσο και ρεαλιστικά την αποτελεσματικότητα, την ουσία και την προστιθέμενη αξία που εξασφαλίζει μια εταιρεία, υπηρεσία ή φορέας δια μέσω της δραστηριοποίησης της σε έναν τομέα, αγορά ή γεωγραφία. Στην περίπτωση, λοιπόν, της ΚτΠ Μ.Α.Ε. αρκεί μια απαρίθμηση ορισμένων εκ των μεγάλων έργων που έχει υλοποιήσει με επιτυχία και τα οποία λειτουργούν seamless, μα και flawless, προκειμένου να θεμελιώσει και αποδείξει εμπράκτως την μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτουν τα στελέχη της και που θεωρούνται ως παρακαταθήκη για τα πολλά, απαιτητικά, σύνθετα, μα και τόσο πολύτιμα επόμενα project που καλούνται να φέρουν εις πέρας.

Taxis Net, Μουσείο της Ακρόπολης, Εθνικό Ληξιαρχείο, G-Cloud, Rural Broadband, Ψηφιακή Μέριμνα  I & Ii, Σύζευξις Ι, Freedom Pass, Ευρωπαϊκός αριθμός εκτάκτων αναγκών “112”, Fuel Pass I & Ii, Power Pass, αποτελούν ορισμένα -μόνο- από τα έργα που σχεδίασε και εκτέλεσε το καταρτισμένο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της ΚτΠ Μ.Α.Ε. 

Όπως, εξάλλου, τονίζει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚτΠ Μ.Α.Ε., Σταύρος Ασθενίδης: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός προκαλεί τη σημαντικότερη ίσως επανάσταση του καιρού μας. Έναν κοινωνικό εξισωτισμό, όχι προς τα κάτω, αλλά αντιθέτως προς τα επάνω, δια μέσω της παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. την τετραετία που προηγήθηκε αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στην ενδυνάμωση της ψηφιακής σχέσης του πολίτη με την Δημόσια Διοίκηση και τηρουμένων των αναλογιών και των δυσκολιών ανταποκρίθηκε με επιτυχία και συνέπεια στον απαιτητικό ρόλο της. Η μείωση των επαφών, η μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών συνδιαλλαγών, η οριζόντια διασύνδεση, η διευκόλυνση των υπαλλήλων, η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αποτελούν στοιχήματα που κερδήθηκαν! Εξάλλου, εδώ και 22 χρόνια, εργαζόμαστε και υπηρετούμε έναν σκοπό: Να προσφέρουμε ένα καλύτερο, τεχνολογικά εξοπλισμένο Δημόσιο, που διαθέτει τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, ώστε τα στελέχη του να εργάζονται αποτελεσματικότερα και οι πολίτες να απολαμβάνουν εύκολα τις υπηρεσίες που χρειάζονται και δικαιούνται. Δίνουμε καθημερινά “μάχη” απέναντι στη γραφειοκρατία, προκειμένου να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο Κράτος και στον πολίτη. Δεν σας κρύβω πως φιλοδοξία μας αποτελεί η ψηφιακή πρόοδος να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό που θα συμβάλλει ώστε η Ελλάδα να αλλάξει οριστικά σελίδα. Πάνω σε αυτή την φιλοσοφία σκοπεύουμε να συνεχίσουμε, σε μια συνολικότερη προσπάθεια από μέρους της κυβέρνησης να αναπτύξουμε και καθιερώσουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο αλληλεπίδρασης του πολίτη με το Δημόσιο, εισάγοντας ψηφιακά εργαλεία και φιλικές για τον πολίτη διαδικασίες σε όλες τις λειτουργίες του Δημοσίου».

Τα επόμενα βήματα  

Αναμφίβολα, η διαδικασία ψηφιοποίησης και εν γένει e-μετασχηματισμού της χώρας μας συνολικότερα δεν αποτελεί μια διαδικασία ή ένα έργο με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και ολοκλήρωσης, αλλά αντιθέτως χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνέπεια, θέτοντας διαρκώς νέους στόχους και ζητούμενα, καθιερώνοντας μια «φρέσκια» κουλτούρα και σκεπτικό κατά μήκος της Δημόσιας Διοίκησης και σε βάθος «αγκαλιάζοντας» πολίτες και επιχειρήσεις.

Μάλιστα, στοιχεία, όπως λ.χ. φιλικές και προσιτές δράσεις και υπηρεσίες που θα προσφέρονται από μέρους των πτυχών της Δημόσιας Διοίκησης, πλούτος ψηφιακού κόσμου ο οποίος θα είναι προσβάσιμος και διαθέσιμος παντού, ουσιαστικές όσο και αποτελεσματικές δράσεις οι οποίες θα ενδυναμώνουν την πορεία και τον ρόλο της χώρας στο ψηφιακό μέλλον, εκτιμάται πως θα χαρακτηρίσουν την επόμενη ημέρα των e-ζητούμενων της Πολιτείας και κατ’ επέκταση τα όσα καλείται να υλοποιήσει από τούδε και στο εξής η Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.

Υπό αυτό το πρίσμα, η τελευταία, σε αγαστή συνεργασία και με την αποφασιστική καθοδήγηση από μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που ηγείται της συνολικότερης υπερπροσπάθειας ψηφιακού μετασχηματισμού της πατρίδας μας, αλλά και σε συνάφεια με όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, θα συνεχίσει να υλοποιεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό, θα ενισχύει τις ψηφιακές δυνατότητες ώστε τα στελέχη του Δημοσίου να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, θα ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις κοινωνικές ανάγκες.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο Startupper MAG #40

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις