StartUpper

EcoResources: Ο “κρίκος” που ενώνει την έρευνα με το επιχειρείν στην Ελλάδα

Ανατρέποντας τα μέχρι σήμερα δεδομένα, που θέλουν τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις «αποκομμένες» από την έρευνα, η EcoResources γεφυρώνει τους δύο πόλους, επιταχύνοντας την τεχνολογική ανάπτυξη σε τομείς όπου η χώρα μας έχει ισχυρή παρουσία.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αποτρέπει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική οικονομία είναι ο πολύ χαμηλός βαθμός συνέργειας μεταξύ των ερευνητικών φορέων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο, καθώς οι δημόσιοι ακαδημαϊκοί φορείς δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δράσεις επιχειρηματικότητας, ενώ το ξεπερασμένο και γραφειοκρατικό διοικητικό μοντέλο που επικρατεί δεν επιτρέπει ακόμα και σε εκείνους τους λίγους μεμονωμένους που το προσπαθούν να το καταφέρουν.

Από την άλλη πλευρά, το οικοσύστημα των επιχειρήσεων εμφανίζεται ιδιαίτερα σκεπτικό σε επενδύσεις που συνδέονται με την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών και υπηρεσιών. Οι λόγοι πολλοί: πρότερη κακή εμπειρία συνεργασίας με τα πανεπιστήμια, έλλειψη –έως τώρα– ισχυρών φορολογικών κινήτρων, έλλειψη σχετικής ενημέρωσης και κουλτούρας κ.ά.

Η γεφύρωση των δύο πόλων, της έρευνας και των επιχειρήσεων, θα ήταν καθοριστική για την επιτάχυνση της τεχνολογικής ανάπτυξης, την εισαγωγή νέων προσοδοφόρων επιχειρηματικών πεδίων και τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων με έμφαση σε τομείς της εθνικής οικονομίας με μεγάλη παράδοση και εμπειρία.

Η EcoResources, αντιλαμβανόμενη τη σημασία της υπέρβασης αυτών των εμποδίων, επιδιώκει την εγκαθίδρυση ευέλικτων ομάδων εργασίας που να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου επιστημονική αριστεία και ταυτόχρονα γνώση της αγοράς, με σκοπό την ανάδειξη της καινοτομίας μέσω ενός αρμονικού μοντέλου εποικοδομητικής συνεργασίας έρευνας και βιομηχανίας. Η εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών και βιώσιμων λύσεων στους τομείς της εξορυκτικής και μεταλλευτικής βιομηχανίας, της χημικής και περιβαλλοντικής μηχανικής, της αγροδιατροφής, των νανοϋλικών και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Η EcoResources ιδρύθηκε το 2018 με όραμα να δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ υψηλού επιπέδου ερευνητικών οργανισμών και ιδιωτικών/δημόσιων φορέων, παρέχοντας επιστημονική, τεχνική, οικονομική και διαχειριστική εξειδικευμένη γνώση. Η διεπιστημονική ομάδα της EcoResources, απαρτιζόμενη από υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό, συνδυάζει το πάθος με τη λεπτομέρεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων εργαλείων που οδηγούν σε βελτιστοποίηση διεργασιών, καθώς και στην ανάληψη δράσεων για την αναβάθμιση εργαστηριακά επικυρωμένων διαδικασιών σε υψηλότερα επίπεδα τεχνολογικής ετοιμότητας (Technology Readiness Level).

Το όραμα της εταιρείας βασίζεται στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων, προσφέροντας για πρώτη φορά μια ολιστική προσέγγιση 360 μοιρών που έχει αφετηρία τον ορισμό της βασικής ιδέας ενός καινοτόμου έργου και που ολοκληρώνεται επιτυχώς αναλαμβάνοντας την επιστημονική, τεχνική, οικονομική και διοικητική διαχείρισή του σε όλα τα στάδια. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών που σχετίζονται με την υιοθέτηση στρατηγικών κυκλικής οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά ή την ενσωμάτωσή τους σε βιομηχανικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό η EcoResources έχει ήδη καταφέρει να γίνει ενεργός εταίρος σε πολλά ερευνητικά και επενδυτικά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρεται ο σχεδιασμός βιομηχανικής κλίμακας διατάξεων (αντιδραστήρας ανάμιξης πολυμερούς-λεπτόκοκκων ορυκτών παραπροϊόντων), η κατασκευή πιλοτικών μονάδων (πυρόλυση στερεών αποβλήτων), η ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων (ψηφιακοί μετρητές βιοαερίου), η παραγωγή υλικών προσρόφησης για απομάκρυνση βαρέων μετάλλων (εξασθενές χρώμιο, αρσενικό, υδράργυρος), η ανάπτυξη νανοϋλικών για βιοϊατρικές και θεραπευτικές εφαρμογές (νανοσωματίδια οξειδίου σιδήρου). Πρόσφατα, η EcoResources εντάχθηκε επίσης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα FIGHT KIDS CANCER που στοχεύει στην ανάδειξη νέων μεθόδων αντιμετώπισης παιδικών μορφών καρκίνου αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό αντιδραστήρα παραγωγής μαγνητικών νανοσωματιδίων σε κλινικό επίπεδο.

Παράλληλα, η EcoResources αποτελεί το Φορέα Αρωγό για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Συνεργατικού Σχηματισμού Συνεργασίας GRawMat, έναν φορέα που έχει συσταθεί από το σύνολο των ελληνικών εξορυκτικών εταιρειών και που αποσκοπεί στη συνέργεια του επιχειρηματικού και ερευνητικού κλάδου για την ανάδειξη εξειδικευμένων δράσεων κυκλικής οικονομίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Το GRawMat απαρτίζεται από 10 μεγάλες εξορυκτικές εταιρείες, δύο ακαδημαϊκούς φορείς και δύο μικρομεσαίες εταιρείες (Ελληνικός Χρυσός, Όμιλος Μυτιληναίου, Ελληνικοί Λευκόλιθοι, Stone Group International, ΛΑΒΑ, ΕΛΛΗΜΕΤ, ΓΕΩΕΛΛΑΣ, Όμιλος Μαθιός, Aegean Perlites, North Aegean Slops, EcoEfficiency, ΕΜΠ και ΑΠΘ).H EcoResources μέσω του GRawMat αποτελεί ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου συνεργασίας στο πεδίο των ορυκτών πρώτων υλών European Raw Materials Alliance (ERMA),καθώς ο γενικός διευθυντής της δρ Ευάγγελος Τζάμος ψηφίστηκε ένας εκ των δύο συντονιστών της Task Force των Πανεπιστημίων/Ερευνητικών Οργανισμών της ERMA, ως υπεύθυνος για τα πανεπιστήμια.

Πέραν της εξειδικευμένης ομάδας της, η EcoResources πλαισιώνεται και από ένα ευρύ δίκτυο αναγνωρισμένων επιστημόνων. Η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή της EcoResources αποτελείται από ειδικευμένους εμπειρογνώμονες που συνδέονται με εθνικά και διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς. Μέσω της ενεργούς συνεργασίας της με ακαδημαϊκούς φορείς και ερευνητικά ινστιτούτα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η εταιρεία έχει άμεση πρόσβαση σε προηγμένο πειραματικό εξοπλισμό και διατάξεις όπως: τεχνικές περίθλασης και απορρόφησης ακτίνων-Χ (XRD, XRF, XPS, XAFS), θερμική ανάλυση (TGA, DSC), στοιχειακό προσδιορισμό με ατομική απορρόφηση (ICP-MS, AAS, FAAS, CVAAS), ηλεκτρονικά μικροσκόπια διέλευσης και σάρωσης (TEM, SEM), αέρια και υγρή χρωματογραφία, φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR), φασματοσκοπία NMR, φασματοσκοπία μάζας, ποροσιμετρία (BET), μαγνητόμετρα (VSM, SQUID), προσδιορισμό επιφανειακής φόρτισης (δυναμικό ζήτα, DLS).

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις