Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Όσα πρέπει να ξέρετε για το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής αιτήσεων, απαραίτητα δικαιολογητικά και ό,τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να παρουσιαστεί και επίσημα το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, το οποίο φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει το τοπίο της Startup επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Στόχος του Μητρώου, “Elevate Greece”, είναι η παρακολούθηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση του συγκεκριμένου πεδίου της επιχειρηματικότητας, και η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την εφαρμογή πολιτικών που στόχο έχουν την παροχή κινήτρων και διευκολύνσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις ή/και ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων.

Όπως δήλωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας: “Το Elevate Greece θα συγκεντρώσει όλο το οικοσύστημα καινοτομίας δίνοντας στο κράτος ένα πολύτιμο εργαλείο για να μπορέσουμε να δώσουμε ευεργετήματα στις νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε αυτά είναι φορολογικού χαρακτήρα, είτε είναι επιδοτήσεις, κάλυψη μισθολογικού κόστους”.

Σε ποιους απευθύνεται

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις με τη νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, ή αντίστοιχες μορφές σε άλλα κράτη με παρουσία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται μονοπρόσωπες ΙΚΕ και μονοπρόσωπες ΕΠΕ.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο απαιτείται να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να αποτελούν νομικό πρόσωπο με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή να διατηρούν θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφ’ όσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ).

2. Να μην έχουν υπερβεί τα 8 έτη συμπληρωμένης λειτουργίας από τη σύστασή τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο Μητρώο.

3. Να απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση όπως καταγράφεται στο πληροφορικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ήτοι για υποβολές του 2020, οι ΕΜΕ από 1/1/2019 – 31/12/2019 κ.ο.κ.). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση, υποβάλλει μισθοδοτικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον Προϊστάμενο Λογιστηρίου ή από εξωτερικό λογιστή, ο οποίος υποχρεούται να έχει σχετική άδεια από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

4. Ο ετήσιος Κύκλος Εργασιών να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ όπως καταγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης.

Πώς θα γίνεται η εγγραφή 

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου (www.elevategreece.gov.gr), αναρτώντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η εφαρμογή των κριτηρίων υπαγωγής στο Μητρώο θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων, η οποία συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη Επιτροπή θα στελεχώνεται από εμπειρογνώμονες οι οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/ΜΠΑ που τηρείται στη Γ.Γ.Ε.Τ., είτε από επιστήμονες που δεν συμπεριλαμβάνονται στο ΜΠΑ της ΓΓΕΤ, στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των αξιολογούμενων αιτήσεων από τους εγγεγραμμένους στο ΜΠΑ.

Tα μέλη της επιλέγονται με κριτήριο την επαγγελματική τους εμπειρία σε αξιολογήσεις αντίστοιχων καινοτόμων επιχειρήσεων και διαθέτουν βαθιά κατανόηση και αξιόπιστη εκτίμηση ως προς τη δυνητική εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για τον έλεγχο επιλεξιμότητας, κατά την διαδικασία υποβολής οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Elevate Greece τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πλήρως και ορθά συμπληρωμένη ηλεκτρονική φόρμα ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Startups) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www. elevategreece.gov.gr και σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα Αποδοχής Δημοσιοποίησης.
 • Βεβαίωση έναρξης καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών (πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους).
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μετοχικής σύνθεσης βάσει υποδείγματος.
 • Έντυπο Ε3 τελευταίας διαχειριστικής χρήσης. Επιχειρήσεις που εντάσσονται με τη διαδικασία fast-track οφείλουν επιπλέον να συμπεριλάβουν:
  -σχετική βεβαίωση του Επενδυτή (Εταιρείες Επιχει-ρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί).
  -Βεβαίωση του ΑΕΙ ή του Ερευνητικού Κέντρου για τον χαρακτηρισμό της ως Τεχνοβλαστό (Spin-Off).
  -Σχετική βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του HORIZON 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), ή έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προ-γράμματα αυτών στο HORIZON Europe.
  -Βεβαίωση για την ισχύ του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας από EPO και USPTO.

Ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης

Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Εποπτείας του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι ο έλεγχος και η εξακρίβωση ότι η επιχείρηση πληροί τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησης:

1. Καινοτομία:

Ο όρος «Καινοτομία» προσδιορίζεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Να υπάρχει τεχνολογική καινοτομία στο προϊόν/ υπηρεσία ή/και να υπάρχει ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο σε πρόσφατη (νέα) τεχνολογία.
 • Να υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός ανταγωνιστών αντιστοίχων νεοφυών ή πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις του τομέα. Διευκρινίζεται ότι στην παρούσα, ο όρος «ανταγωνιστές» αφορά σε επιχειρήσεις που προτείνουν λύσεις με παρόμοια πλεονεκτήματα και όχι γενικά όσους απευθύνονται στην ίδια αγορά.
 • Καινοτόμες χαρακτηρίζονται και οι επιχειρήσεις που η κύρια δραστηριότητά τους είναι ερευνητική με σκοπό την παραγωγή πνευματικής ιδιοκτησίας με προ-οπτικές εμπορικής αξιοποίησης («επιχειρήσεις έντασης γνώσης»).

2. Προοπτικές Ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά (Scalability):

 • Αξιολογείται εάν το επιχειρηματικό μοντέλο ή/και η τεχνολογία επιτρέπουν την ταχεία κλιμάκωση του μεγέθους των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά. Το κύριο προϊόν/υπηρεσία της εταιρίας πρέπει να είναι τυποποιημένο, (ή τυποποιήσιμο), και να μη συνίσταται σε παροχή συμβουλευτικών/μελετητικών υπηρεσιών, ούτε να αφορά σε κατασκευή κατά παραγγελία.
 • Για την περίπτωση «επιχειρήσεων έντασης γνώσης», (τεχνοβλαστών), το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να βασίζεται στην πώληση ή εκμετάλλευση της πνευματικής ιδιοκτησίας εν γένει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων μπορούν να εγγραφούν (άμεσα) επιχειρήσεις μέσω διαδικασίας fast track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση, εφόσον υπάγονται στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. επιχειρήσεις στην εταιρική σύνθεση των οποίων συμμετέχουν Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων από Ελλάδα και εξωτερικό, λοιποί θεσμικοί επενδυτές, Τραπεζικοί Οργανισμοί. Το παρόν άρθρο δεν αφορά σε τραπεζικά ή άλλα δάνεια και επενδύσεις από εισφορές Επενδυτικών Αγγέλων – “Angel Investors”.
2. τεχνοβλαστοί (Spin-Off) Ελληνικών ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων.
3. επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση σε Προγράμματα του Horizon 2020 (SME Instrument Φάση Ι ή/και Φάση ΙΙ), έγκριση για «Seal of Excellence») και στα διάδοχα προγράμματα αυτών στο Horizon Europe.
4. επιχειρήσεις που κατέχουν κατοχυρωμένο και ενεργό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στο European Patent Office και στο US Patent Office (σωρευτικά).

Για τις ως παραπάνω περιπτώσεις η εγγραφή στο Μητρώο διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (ΔΥΔΕΚ).

Τα αιτήματα θα αξιολογούνται ανάλογα με τη ροή τους και οι αποφάσεις ένταξης στο Μητρώο θα εκδίδονται σταδιακά.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, η επιχείρηση ενημερώνεται ηλεκτρονικά και διατηρεί τη δυνατότητα να υποβάλλει εκ νέου αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία θα ανακοινώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Πληροφοριακό υλικό για τη διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής προς τους ενδιαφερόμενους αναρτάται στον επίσημο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αναφέρεται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (www.elevategreece.gov.gr).

Ημερομηνίες

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στους παρακάτω τρεις κύκλους κατ’ έτος:

 • 1ος Κύκλος: Έναρξη: 01/01 – Λήξη: 30/03
 • 2ος Κύκλος: Έναρξη: 01/05 – Λήξη: 30/07
 • 3ος Κύκλος: Έναρξη: 01/09 – Λήξη: 30/11

Ειδικά για το 2020 η ηλεκτρονική υποβολή θα είναι διαθέσιμη μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Αιτήσεις συμμετοχής στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν.

Υποχρεώσεις των ενταγμένων επιχειρήσεων 

Η υπαχθείσα επιχείρηση στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων πρέπει να πληροί τα υποχρεωτικά κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής της στο Μητρώο και θα αποτελεί αντικείμενο περιοδικών ελέγχων που θα πραγματοποιούνται από την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιχείρηση, και ενώ έχει εγγραφεί στο Μητρώο, δεν εξακολουθεί να πληροί και τα δύο κριτήρια αξιολόγησης, και τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας απεντάσσεται από το Μητρώο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ με απόφαση που θα εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οφέλη των νεοφυών επιχειρήσεων 

Η εγγραφή μίας επιχείρησης στο Μητρώο την καθιστά δυνητικό δικαιούχο Κρατικών Ενισχύσεων. Για να είναι επιλέξιμη προς ενίσχυση, θα πρέπει να έχει ενταχθεί στο Μητρώο πριν δημοσιευτεί η πρόσκληση για την συγκεκριμένη ενίσχυση. Προκειμένου να καταστεί δικαιούχος θα αξιολογείται με βάση την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής πρόσκλησης.

Η νεοφυής επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ανωτέρω Μητρώο, θα απολαμβάνει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, εθνικής και παγκόσμιας προβολής, δυνητικά ικανής να προσελκύσει ιδιώτες επενδυτές, βραβεία και άλλες παροχές σε είδος.

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις