Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Data και διαδικασία λήψης αποφάσεων από τους business leaders: Η βέλτιστη πρακτική του efood

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί σήμερα το βασικό σύμμαχο των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των δεδομένων, με κάποιες από αυτές να μπορούν πλέον να εξάγουν χρήσιμα στοιχεία, άμεσα από τα πρωτογενή δεδομένα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η συλλογή και η αξιοποίηση δεδομένων βρίσκεται, τα τελευταία χρόνια, στο επίκεντρο της στρατηγικής των μεγάλων επιχειρήσεων παγκοσμίως, σε μια προσπάθεια να οδηγήσουν τον σχεδιασμό των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν σε μια περισσότερο αποδοτική μορφή. Το βασικό ζητούμενο εντούτοις που προκύπτει είναι ο τρόπος με τον οποίο οι business leaders μπορούν να πάρουν αποφάσεις βασιζόμενοι σε συγκεκριμένα δεδομένα, έτσι ώστε τα data να μετατραπούν από ένα εργαλείο reporting σε ένα μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Πώς μπορούν δηλαδή, από τον τεράστιο όγκο δεδομένων που παράγονται σήμερα σε καθημερινή βάση από τις επιχειρήσεις να φιλτράρουν μόνο εκείνα τα δεδομένα που είναι σημαντικά και κρίσιμα για τη λήψη αποφάσεων.

Το πρώτο βήμα για να μετατραπούν τα δεδομένα ως ένα αποδοτικό εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η ενσωμάτωσή τους στην κουλτούρα της επιχείρησης καθώς και στην εσωτερική της δομή. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, το 87% των οργανισμών παγκοσμίως, αναφέρει ότι διαθέτει πολύ μικρή ωριμότητα όσον αφορά στα κομμάτια BI & Analytics, μόλις το 20% των εταιρειών παραδέχεται ότι έχει εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στα δεδομένα, ενώ μόλις 1 στις 5 επιχειρήσεις αναφέρει ότι έχει data-driven οργανισμό.

Και αν η μετεξέλιξη μιας κουλτούρας είναι σε αρκετές περιπτώσεις μια πιο αργή διαδικασία, στο επίπεδο μετατροπής της εσωτερικής δομής της επιχείρησης με επίκεντρο τα data, καταγράφεται μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του κλάδου του ΒΙ & Analytics, τα δεδομένα αναφέρονταν κυρίως σε IT επαγγελματίες που χρησιμοποιούσαν μεγάλους servers για να παράξουν πολύ συγκεκριμένα και απλοποιημένα reports. Στη συνέχεια οι εταιρείες άρχισαν να προσλαμβάνουν αναλυτές και να χρησιμοποιούν self-service εργαλεία που δημιουργήθηκαν για να απαντούν σε καθημερινές και πιο περίπλοκες business ερωτήσεις.

Το τελευταίο κύμα είναι αυτό που ονομάζουμε εκδημοκρατισμός των δεδομένων (data democratization), στο οποίο κάθε business stakeholder έχει τη δυνατότητα να ψάχνει στα δεδομένα και να παίρνει απαντήσεις άμεσα χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Οι επιχειρήσεις συνεπώς αντιλαμβάνονται πλήρως την αξία των δεδομένων και της ανάλυσής τους, ωστόσο δεν είναι ακόμη έτοιμες να περάσουν στο στάδιο της ουσιαστικής τους αξιοποίησης, η οποία απαιτεί την πλήρη αξιοποίηση επαγγελματιών και εργαλείων καθώς και μια μεταστροφή στην εταιρική κουλτούρα ώστε να ενσωματώσουν τα δεδομένα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η μετατροπή των πρωτογενών δεδομένων σε χρήσιμα, αξιοποιήσιμα στοιχεία για τις
επιχειρήσεις

Με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, οι επιχειρήσεις περνούν τρία στάδια ωριμότητας (data maturity), ως προς τη μετατροπή των πρωτογενών δεδομένων σε αξιοποιήσιμα στοιχεία:

Το πρώτο στάδιο, αφορά στην απλή συλλογή και καταγραφή περιγραφικών δεδομένων (descriptive analytics), τα οποία απαντούν στην ερώτηση ‘τι έχει συμβεί’, δημιουργώντας μια σύνοψη ιστορικών δεδομένων και τάσεων.

Στο δεύτερο στάδιο, οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα δεδομένα τους για τη διεξαγωγή προβλέψεων (predictive analytics). Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία, τα εταιρικά δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα πρόβλεψης μελλοντικών αποτελεσμάτων και γεγονότων ενώ μας επιτρέπουν να προβλέψουμε τη συμπεριφορά των καταναλωτών με τη χρήση στατιστικών μοντέλων και τεχνικών πρόβλεψης. Σε αυτό το στάδιο τα δεδομένα απαντούν στο ερώτημα “Τι θα συμβεί”.

Το τρίτο στάδιο αφορά στην αξιοποίηση δεδομένων, ώστε να απαντήσουμε στο ερώτημα Τι πρέπει να κάνουμε’. Δηλαδή υπάρχει η δυνατότητα μέσω της χρήσης αλγορίθμων βελτιστοποίησης και προσομοιώσεων να αξιοποιηθούν μελλοντικές ευκαιρίες ή να αποφευχθούν μελλοντικοί κίνδυνοι.

Το βασικό πρόβλημα που προκύπτει στη διαδρομή των δεδομένων, από τη συλλογή τους μέχρι την ουσιαστική αξιοποίησή τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι η χρήση από τα διαφορετικά τμήματα μιας εταιρείας, διαφορετικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων, που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και μειώνουν τη δυνατότητα για τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Αυτή η ανομοιογένεια, περιορίζει την ικανότητα των στελεχών να αξιοποιούν πλήρως το σύνολο των εταιρικών δεδομένων, δημιουργούν ένα λιγότερο συνεργατικό περιβάλλον και τελικά δημιουργούν αναποτελεσματικότητα.

Για να λύσουν σήμερα το πρόβλημα της μη επικοινωνίας μεταξύ τμημάτων και δεδομένων, οι επιχειρήσεις στηρίζονται στη διεθνή εμπειρία εταιρειών που πρωτοπορούν στην αξιοποίηση δεδομένων. Ουσιαστικά δημιουργούν ένα ενιαίο κέντρο συλλογής και αξιοποίησης των δεδομένων (single source of truth), ως βασικό εργαλείο, χειρίζονται τα δεδομένα ως προϊόν (data as a product) θέτοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές και διαδικασίες, δημιουργούν σωστά δομημένες ομάδες και καλλιεργούν μια κουλτούρα με τα δεδομένα στο επίκεντρο.

Η βέλτιστη πρακτική του efood στην αξιοποίηση των δεδομένων

Το efood σήμερα, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις εταιρείες που η εξέλιξη των υπηρεσιών τους, οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα. Για να συμβεί αυτό, το Business Intelligence του efood μετεξελίχθηκε από ένα τμήμα παραγωγής αναφορών σε μια δυναμική δομή που παράγει συνεχώς εργαλεία, προτάσεις και ιδέες, δημιουργώντας ένα συμβουλευτικό σύνδεσμο ανάμεσα σε όλα τα τμήματα της εταιρείας και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων.

Μέσα από τα τμήματα Business Intelligence, Tech και Product, το efood παραδοσιακά στόχευε στην παροχή των αναγκαίων εργαλείων σε νέους ανθρώπους, για την προσωπική και επαγγελματική τους πρόοδο. Η εταιρική κουλτούρα του βασίζεται στο γεγονός πως πίσω από κάθε μεγάλο τεχνολογικό επίτευγμα βρίσκονται άνθρωποι με όραμα, ταλέντο και όρεξη για δουλειά.

Με όραμα την προώθηση της τεχνολογίας και των καινοτόμων λύσεων, το efood δραστηριοποιήθηκε έντονα σε ποικίλους τομείς του τεχνολογικού πεδίου και των analytics, υλοποιώντας και εφαρμόζοντας projects όπως product recommendation, forecasting, churn prediction, product classification, market basket analysis, σε μια προσπάθεια να εξοπλίσει τους μελλοντικούς επιστήμονες με τα αναγκαία εφόδια.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί σήμερα το βασικό σύμμαχο των επιχειρήσεων στην αξιοποίηση των δεδομένων, με κάποιες από αυτές να μπορούν πλέον να εξάγουν χρήσιμα στοιχεία, άμεσα από τα πρωτογενή δεδομένα, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Τα δεδομένα έχουν, σε μεγάλο βαθμό αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να ερμηνεύουν τις συμπεριφορές των καταναλωτών και τις νέες τάσεις. Η σωστή αξιοποίησή τους αναδεικνύεται σήμερα σε ένα μοναδικό εργαλείο για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

 

Το άρθρο δημοσιεύθηκε πρώτη φορά στο Startupper Mag #39

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις