Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία

Το νέο νόμο 4310/2014 και την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία παρουσίασε σε ειδική Εκδήλωση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ο γγ. Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρήστος Βασιλάκος.

Σύμφωνα με την παρουσίαση του γγ., ο νέος νόμος για την έρευνα βασίστηκε στον υπάρχοντα 1514 του 1985, καθώς στον νόμο 3653 που είχε ψηφιστεί το 2008 από τον τότε υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και καταρτίστηκε με στόχο να διέπεται από τις αρχές της αριστείας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας και να είναι εκσυγχρονισμένος και ευθυγραμμισμένος με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την καινοτομία. Δίνει ιδιαίτερη στόχευση στη σύνδεση των ερευνητικών κέντρων με τα πανεπιστήμια και τη βιομηχανία με στόχο την υλοποίηση του ενιαίου Εθνικού Χώρου Έρευνας και στη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Μέσω του νέου νόμου συστήνονται σε ήδη υπάρχουσες υποδομές της περιφέρειας τρία ερευνητικά κέντρα (Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα και Ανατολική Μακεδονία-Θράκη).

Επίσης, διαμορφώνεται για πρώτη φορά, μια Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) – ένας ελληνικός “Ορίζοντας 2020”, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Χρ. Βασιλάκος – και καταρτίζεται ένα επταετές Σχέδιο Δράσης, με συγκεκριμένους στόχους και προϋπολογισμό, το οποίο θα εγκρίνεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία και θα επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα. Η Συντονιστική Επιτροπή της ΕΣΕΤΑΚ θα βρίσκεται “οριζόντια” σε όλα τα αρμόδια υπουργεία.

Στο πλαίσιο αυτό, θα περιγράφονται όλες οι προτεραιότητες που έχουν αναδειχθεί για δράσεις βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Όπως ανέφερε ο Χρ. Βασιλάκος, στόχος της Γραμματείας σε σχετική πρόταση που θα φέρει στη Βουλή θα είναι η δημόσια χρηματοδότηση για τη βασική έρευνα να είναι τουλάχιστον 30 – 40 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Διευρύνεται η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) με τη συμμετοχή εκπροσώπων από την Περιφέρεια και την επιχειρηματική και παραγωγική κοινότητα. Θεσμοθετούνται τα Περιφερειακά Συμβούλια Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) για την καταγραφή, ανάπτυξη αλλά και αποτίμηση δραστηριοτήτων της έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια.

Τέλος, με το νέο Νόμο θεσμοθετείται η απλούστευση των διαδικασιών χρηματοδότησης (δεν θα απαιτείται έκδοση εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή σε δράσεις της ΓΓΕΤ, αλλά το ισόποσο θα παρακρατείται μηνιαίως από τους λογαριασμούς των δικαιούχων) και βελτιώνεται η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων με ενίσχυση της ανεξαρτησίας τους και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των πόρων τους. Η θητεία των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων μειώνεται από τα 5 στα 4 χρόνια, ενώ θα μπορούν να υπηρετήσουν για 2 θητείες.

Επιπλέον, ο γγ. παρουσίασε και τον Εθνικό Οδικό Χάρτη των Ερευνητικών Υποδομών, που περιλαμβάνει 26 μεγάλες ερευνητικές υποδομές εθνικής και ευρωπαϊκής εμβέλειας, οι οποίες καλύπτουν γεωγραφικά τη χώρα και αναμένεται να υποστηριχθούν από τα υφιστάμενα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια.

Επίσης, παρουσίασε και τις πρώτες Δράσεις της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ- ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, με συνολική προβλεπόμενη Δημόσια Δαπάνη 123 εκατ. ευρώ , ενώ τόνισε ότι με την έγκριση του ΕΠΑΝΕΚ θα ακολουθήσει νέο πακέτο Προκήρυξης Δράσεων.

GGET 702336 VASILAKOS

Τέλος, ο Χρ. Βασιλάκος αναφέρθηκε στα στοιχεία για τις δαπάνες επενδύσεων για έρευνα και καινοτομία, οι οποίες ανήλθαν σε 1,4267 δισ. ευρώ το 2013 (0,78% του ΑΕΠ), με στόχο την αύξηση στο 1,2% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Σε σχέση με το 2012 η ένταση δαπανών για Έρευνα και Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,7%, κάτι που δεν προκύπτει απλώς όπως τόνισε ο Χρ. Βασιλάκος από τη μείωση του συνολικού ΑΕΠ της χώρας σε αυτό το διάστημα, καθώς σε απόλυτες τιμές οι δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη ήταν το 2013 αυξημένες κατά 89,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012.

Ακολουθούν συνοπτικά τα κυριότερα στοιχεία του νέου νόμου για την έρευνα και την καινοτομία (στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Ανάπτυξης)

Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
– Ο νέος νόμος 4310/2014 φιλοδόξει να οδηγήσει στην ανάπτυξη του ερευνητικού και τεχνολογικού συστήματος και στην προαγωγή της καινοτομίας στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια με τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), που είναι η αποτύπωση της στρατηγικής της χώρας στον τομέα της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ).
– Η υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ επιδιώκεται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή Σχεδίου Δράσης στη βάση των αναγκών και ιδιαιτεροτήτων της χώρας, των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ), της Ένωσης Καινοτομίας (Innovation Union) και των αποφάσεων, οδηγιών, ανακοινώσεων, συστάσεων, πρωτοβουλιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Ψηφίζεται με νόμο, επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα και έχει ισχύ για 7 έτη, ακολουθώντας την αντίστοιχη δημοσιονομική περίοδο.
– Δημιουργείται Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ που απαρτίζεται από Επιστημονικούς Συνδέσμους (Chief Scientific Officer), που ορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού σε υφιστάμενη υπηρεσία ή σε εποπτευόμενο από αυτόν φορέα του Υπουργείου του, και που οργανώνεται και λειτουργεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)
– Ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ΕΤΑΚ που υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα των αρμοδιοτήτων τους.
– Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη συγκροτείται Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως συμβουλευτικό όργανο για την υποστήριξη της Περιφέρειας και της ΓΓΕΤ. Οι πρόεδροι των ΠΣΕΚ συνέρχονται σε Σύνοδο και δύο εκπρόσωποι των ΠΣΕΚ ορίζονται από τη Σύνοδο ως μέλη του ΕΣΕΚ.
– Αποτελείται από 15 μέλη:Πρόεδρος,Αντιπρόεδρος,9 μέλη (ειδικοί σε βασικές θεματικές περιοχές της ΕΤΑΚ),2 μέλη που προέρχονται από τον παραγωγικό και επιχειρηματικό χώρο,2 μέλη από τα ΠΣΕΚ (Πρόεδρο & Αντι-πρόεδρο)
– Ο ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΚ υποστηρίζονται από Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) με αντικείμενο τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της έρευνας.

Οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών κέντρων
– Θεσμοθετείται η ομοιόμορφη οργάνωση και λειτουργία των ερευνητικών κέντρων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1514 και εποπτεύονται από φορείς του δημόσιου τομέα, τα οποία είναι:
Ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν το χαρακτήρα νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου
Ερευνητικά κέντρα, που έχουν συσταθεί, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
Οι ειδικοί λογαριασμοί κονδυλίων έρευνας των νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου
Οι τεχνολογικοί φορείς που έχουν συσταθεί, ως ανώνυμες εταιρίες ή ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
– Θεσμοθετούνται:
Τα όργανα διοίκησης των Ε.Κ. και Τεχνολογικών Φορέων
Η σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων
Οι διαδικασίες επιλογής Διευθυντών Κέντρων και Διευθυντών Ινστιτούτων
Η σύνθεση των Επιστημονικών Συμβουλίων των Ε.Κ. και Ινστιτούτων
Η Σύνοδος Προέδρων Ε.Κ. και Τεχνολογικών Φορέων που εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί λειτουργίας των κέντρων
– Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων:
Ερευνητές Α’, Β’, Γ’ βαθμίδας
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες Α’, Β’, Γ’ βαθμίδας
Ερευνητικό προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή υποτροφίας
Επισκέπτες Ερευνητές
Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Μεταπτυχιακοί φοιτητές Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή λήψης μεταπτυχιακού διπλώματος
Ειδικό επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό
Διοικητικό και Βοηθητικό Προσωπικό
Κινητικότητα προσωπικού μεταξύ των Ε.Κ.

Δημόσια Χρηματοδότηση Ερευνητικών Κέντρων
– Διαμόρφωση κανόνων εθνικής δημόσιας χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων των ερευνητικών φορέων με βασικό κριτήριο την αξιολόγηση ανεξαρτήτως της φύσης τους ως ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ
– Χρηματοδότηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την πλήρη κάλυψη των μισθολογικών δαπανών των ερευνητών, ΕΛΕ, ειδικού επιστημονικού – τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ και για τη μερική κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
– Συμπληρωματική Χρηματοδότηση (Matching Funds)
– Χρηματοδότηση ερευνητικών έργων ΕΤΑΚ που προκηρύσσει η ΓΓΕΤ
– Πρόσθετη επιχορήγηση στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ ΓΓΕΤ και ΕΚ

Μέσω της δημόσιας χρηματοδότησης παρέχονται σε ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις ενισχύσεις για έργα ΕΤΑΚ (βασική & εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες),κατασκευή ή αναβάθμιση κυρίων ή βοηθητικών ερευνητικών υποδομών από το ΕΜΜΕΕΥ, καινοτομία σε ΜΜΕ, τεχνολογική καινοτομία και τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου ή συμμετοχής σε νεοσύστατες επιχειρήσεις ΕΤΑΚ

GGET 702336 VASILAKOS 2

Δημόσια Χρηματοδότηση – Αξιολογήσεις
– Απλοποίηση κανόνων και διαδικασιών
– Η διαδικασία αξιολόγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 5 μήνες
– Η έναρξη της χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τέσσερις 4 μήνες
– Δυνατότητα ενστάσεων
– Δημοσιοποίηση των έργων που επιχορηγούνται
– Δυνατότητα μη έκδοσης εγγυητικής επιστολής με ισόποση παρακράτηση της αξίας του ποσού από την προκαταβολή και τις δόσεις χρηματοδότησης

Παροχή κινήτρων για έργα ΕΤΑΚ
– Παροχή κινήτρων για την προαγωγή της ΕΤΑΚ σε ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις
– Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών μέσω της ΕΑΠ για τα ΝΠΙΔ και ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ και ΑΕΙ
– Υπαγωγή στη νομοθεσία ως στρατηγικών των επενδύσεων για την Έρευνα και Καινοτομία, για ποσά ανώτερα του 1.000.000 ευρώ, για την επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης,
– Παρεκκλίσεις από περιορισμούς δημοσίων συμβάσεων
– Παρέκκλιση της ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, στα ΝΠΙΔ, από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ
– Απλούστευση κανόνων Δημόσιας Χρηματοδότησης
– Σύγχρονη διαχείριση θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
– Προώθηση ερευνητικών ιδεών & αποτελεσμάτων

Δημιουργία και χρήση μητρώων
– Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών
– Εθνικός Κατάλογος Κριτών
– Μητρώα ερευνητών, δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και υποδομών (ΕΜΕΕΥ)
– Πληροφοριακό Σύστημα Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΠΣΥΔΧ)

Αριστεία
– Προώθηση της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία:
Βραβεία – υποτροφίες – ερευνητικές άδειες
Συμμετοχή Ερευνητών στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Αξιολόγηση ερευνητικών κέντρων
Αξιολόγηση προσωπικού
Αξιολόγηση προόδου της χώρας
Αξιολόγηση της ΓΓΕΤ

Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων μεταξύ τους και με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
– Συμφωνίες Ερευνητικών Κέντρων μεταξύ τους και με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
– Συνεργασία Ερευνητών με Τμήματα ΑΕΙ για προσφορά διδακτικού έργου, με τον τίτλο του «Επισκέπτη Ερευνητή» και Καθηγητών ΑΕΙ που παρέχουν ερευνητικό έργο με τον τίτλο του «Επισκέπτη Καθηγητή»
– Δυνατότητα απασχόλησης Ερευνητών σε Ερευνητικά Κέντρα ή Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση τους στο ελληνικό Ερευνητικό Κέντρο με άδεια άνευ αποδοχών και μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.

Συνεργασία Ερευνητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων
– Δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο ειδικών συμβάσεων για απασχόληση του ερευνητικού προσωπικού έως 3+3 έτη, χωρίς να χάνονται τα εργασιακά δικαιώματα και να παγώνει η υπηρεσιακή εξέλιξη (research/academia -business pathway)
– Διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα μπορεί να συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέντρα για ορισμένο χρόνο προκειμένου να διεξάγουν βασική ή εφαρμοσμένη Έρευνα ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο

Με τον 4310/2014 προβλέπεται
– Διατήρηση των υφιστάμενων δομών του ερευνητικού ιστού (νομική φύση, Όργανα Διοίκησης, οργανικές θέσεις προσωπικού, εποπτεία, διοίκηση) και αρμονική σύνδεσή τους με τις νέες ρυθμίσεις του νόμου εντός έξι 6 μηνών
– Το ήδη υπηρετούν προσωπικό διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας και τη θέση την οποία κατέχει
– Μεταβατική διάταξη για τους ΕΛΕ και Ερευνητές Δ’ βαθμίδας
– Δυνατότητα εξέλιξης των ΕΛΕ και του ειδικού επιστημονικού προσωπικού, κατόχων διδακτορικού, σε βαθμίδες ερευνητών
– Δυνατότητα εθελοντικού μετασχηματισμού της νομικής φύσης των Ε.Κ.
– Μη συνυπολογισμός στο ανώτατο όριο αμοιβών, για το προσωπικό των δημόσιων ερευνητικών οργανισμών, των πρόσθετων αμοιβών που προέρχονται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από ιδιωτικούς και διεθνείς πόρους
– Γραφείο Υποστήριξης Κοινής Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ερευνητικών Κέντρων στη ΓΓΕΤ

Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης
– Εστιάζει τις επενδύσεις σε προτεραιότητες- κλειδιά για μια ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών Γενικής Εφαρμογής (νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία κ.ά.)
– Βασίζεται στα δυνατά σημεία, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την αναδεικνυόμενη αριστεία.
– Υποστηρίζει την τεχνολογική καινοτομία αλλά και την οργανωτική καινοτομία και έχει σκοπό να υποκινήσει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.
– Η στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης διαμορφώθηκε παράλληλα τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από διαδικασίες αλληλεπίδρασής τους.

Περιοχές εξειδίκευσης
Αγρο-διατροφή
Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
Υγεία και Φάρμακα
Ενέργεια (προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας)
Mεταφορές και Logistics
Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη που σχετίζεται με την οικο-καινοτομία και τη θαλάσσια οικονομία.
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τόσο ως οικονομική δραστηριότητα, όσο και ως οριζόντιες τεχνολογίες
Υλικά και Κατασκευές

Προδημοσίευση δράσεων

ΔΡΑΣΗ ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΒΕΤ Δικαιούχοι : εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους

(προκήρυξη ανοιχτή για 6 μήνες, αξιολόγηση ανά τρίμηνο, εμπλουτισμός μητρώου αξιολογητών με ιδιώτες)

Υγεία – Φάρμακα,Αγρο-διατροφή,

Εφαρμογές ΤΠΕ στην Υγεία και Αγρο-διατροφή

Περιβάλλον, Ενέργεια

24 Μήνες 30 εκ €
Μεταδιδάκτορες / post docs Δικαιούχοι: Ερευνητικοί Φορείς κριτήριο επιλεξιμότητας των postdocs : Έως7 έτη από την απόκτηση του διδακτορικού) Όλοι οι τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης 24 Μήνες 25 εκ
Νέοι Ερευνητές Δικαιούχοι Ερευνητικοί Φορείς, Ωφελούμενοι: κριτήριοεπιλεξιμότητας: ερευνητές Δ’ και Γ’, λέκτορες, επίκουροι καθηγητές και Ε.Λ.Ε) Όλοι οι τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης 36 Μήνες 25 εκ €
Βιομηχανική (πιλοτική) Αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας Όλοι οι τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης 12 μήνες (2015-2016) 6 εκ. €
Δράσεις τύπου «Proof of Concept» Ενίσχυση νέων επιστημόνων υψηλής κατάρτισης σε προκαταρκτικές ενέργειες μετασχηματισμού καινοτομικών ιδεών σε επιχειρηματικά σχέδια και υποστήριξη της εφαρμογής τους.

Ωφελούμενοι/

δικαιούχοι: Νέοι επιστήμονες ή ομάδες αυτών, κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού.

Όλοι οι τομείς Έξυπνης Εξειδίκευσης 12 μήνες 7 εκ.
Ανάπτυξη πιλοτικής δομής καθετοποιημένης υποστήριξης επιχειρήσεων Αγρο-βιοδιατροφικούΚλάδου με εισαγωγή καινοτόμων διαδικασιών. Ωφελούμενοι : επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου (παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση και διάθεση προϊόντων αγρο-διατροφής) Αγρο-διατροφή 18 μήνες 30 εκ. €

Επόμενες δράσεις
Υποστήριξη της έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιχειρήσεις
Ανάπτυξη συνεργασιών εργαστηρίων δημόσιων ερευνητικών φορέων για παροχή εξειδικευμένων Ε&Τ υπηρεσιών
Κοινωνική και ανθρωπιστική έρευνα
Ενίσχυση Ερευνητικών Υποδομών με βάση την Εθνική  Στρατηγική του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών
Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών σε επιχειρήσεις
Νέοι Τεχνοβλαστοί – Spin off
Ανάδειξη νέων καινοτομικών συστάδων (clusters)
Κουπόνια Καινοτομίας
Ανάπτυξη υποδομών σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα για την εμπορευματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Διακρατικές συνεργασίες

Οδικός Χάρτης
Εναρμόνιση ΓΓΕΤ και ΕΚ με το ν.4310 (1ο εξάμηνο 2015)
Έγκριση ΕΠΑΝΕΚ – Νέες προκηρύξεις δράσεων ΕΤΑΚ (1ο τρίμηνο 2015)
Σύσταση των ΠΣΕΚ, Συντονιστική Επιτροπή ΕΤΑΚ (1ο τρίμηνο 2015)
Εθνική Στρατηγική ΕΤΑΚ – Σχέδιο δράσης (1ο τρίμηνο 2015)
Αξιολογήσεις προτάσεων (1ο εξάμηνο 2015)
Προκήρυξη Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας με τη συμμετοχή ΑΕΙ, ΕΚ και Επιχειρήσεων (1ο εξάμηνο 2015)

Συνολικές δαπάνες για E & A στην Ελλάδα το 2013 σε σχέση με το 2012 και το 2011
Οι συνολικές δαπάνες για Ε & Α στην Ελλάδα το 2013 είναι 1.426,7 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 89,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012.

2011 2012 2013 % μεταβολή 2012-2013
Ενταση Δαπανών Ε&Α (% ΑΕΠ) 0,67% 0,69% 0,78% +6,7%

– Aύξηση των δαπανών σε Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας BES): Το  2013  οι  συνολικές  δαπάνες  Ε&Α  του  τομέα  ανέρχονται  σε  497,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,4% σε σχέση με το 2012.
– Αύξηση των δαπανών σε Ε&Α στον κρατικό τομέα: Το 2013 οι συνολικές δαπάνες σε Ε&Α του κρατικού τομέα ανέρχονται σε 383,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,4% σε σχέση με το 2012.
– Mείωση  των  δαπανών  σε   Ε&Α  στον  τομέα  της  τριτοβάθμιας  και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Το 2013 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α  ανέρχονται σε 533,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,1% σε σχέση με το 2012.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις