Τι σχέση έχει η Ελληνική Αστυνομία με την καινοτομία και το “HORIZON 2020”;

Έχουμε διαβάσει κατά καιρούς για πολλές Startups, επιστήμονες και ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο HORIZON 2020, το μεγαλύτερο πρόγραμμα – πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2014-2020 σχεδόν 80 δισ. ευρώ. Τι σχέση έχει όμως με αυτό η Ελληνική Αστυνομία;

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, η Ελληνική Αστυνομία  συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα και μάλιστα έχει συγκροτήσει επιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από καταρτισμένα στελέχη επιλεγμένων επιτελικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες σχετιζόμενες με το κατά περίπτωση αντικείμενο έρευνας.

Ο τομέας ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος HORIZON 2020, όπου συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία έχει τίτλο «Ασφαλείς κοινωνίες – προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της» προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία στα θέματα ασφάλειας ως κοινωνική αξία, που έχει ως πρώτιστη προτεραιότητα τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Συγκεκριμένα, η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα:

LOCARD – Lawful evidence cOllecting & Continuity plAtfoRm Development

Το ερευνητικό έργο LOCARD, αξιολογούμενο θετικά και χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Horizon 2020 , στοχεύει αφενός στη δημιουργία μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας συλλογής και ταξιθέτησης-αρχειοθέτησης ψηφιακών δεδομένων και αφετέρου στη διαμόρφωση μιας αμετάβλητης «αλληλουχίας-αλυσίδας» που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματικότερη επεξεργασία τους, υπό συνθήκες διαφάνειας και την εκπόνηση αποτελεσμάτων, ικανών να αξιοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα στην ποινική διαδικασία.

Το έργο, μεταξύ άλλων, θα εγγυάται την ακεραιότητα των ψηφιακών πειστηρίων καθ´ολη την πορεία της έρευνας έως και την παρουσίασή τους στο δικαστήριο, θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισής τους σε πραγματικό χρόνο, θα διευκολύνει τυχόν διεθνή διαδικαιοδοτική χρήση και γενικά θα προτυποποιήσει τη διαδικασία έρευνας κάθε μορφής ψηφιακού πειστηρίου (ηλεκτρονικά αρχεία–μηνύματα, διαδικτυακή κίνηση δεδομένων, δεδομένα μεταφοράς, αρχεία καταγραφής κ.ά.), δυνατότητες των οποίων η αξιοποίηση θα λαμβάνει χώρα με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες των προσωπικών ελευθεριών και δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό νομικό πλαίσιο.

Το τελικό προϊόν, το οποίο θα δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω επεξεργασία, θα αποτελέσει αφενός ένα σημαντικό εργαλείο για τις διωκτικές αρχές και τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων και πειστηρίων (ταχύτερη συλλογή, μη επέμβαση, ασφαλέστερη και διαφανέστερη διατήρηση) και αφετέρου, θα συνεισφέρει επακόλουθα στην ανάπτυξη σημαντικής τεχνογνωσίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

PREVISION – Prediction and Visual Intelligence for Security Information

Το PREVISION στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου ώστε να τους παρέχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν ετερογενείς ροές δεδομένων μεγάλης κλίμακας για τη διερεύνηση εγκλημάτων και την αξιολόγηση απειλών. Καθώς οι εγκληματίες χρησιμοποιούν πλέον προηγμένες τεχνολογίες για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, ο στόχος είναι να εγκαθιδρυθεί το PREVISION ως μία ανοιχτή πλατφόρμα για την παροχή προηγμένων τεχνολογιών στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και κυβερνοεγκλήματων, που είναι τρεις πολύ σημαντικές διασυνοριακές προκλήσεις που συχνά αλληλοσυνδέονται.

Το PREVISION θα παρέχει προηγμένη υποστήριξη στην ανάλυση σε πραγματικό χρόνο πολλαπλών ετερογενών ροών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (που προέρχονται από τα κοινωνικά δίκτυα, το Surface/Dark Web, CCTV και συστήματα παρακολούθησης βίντεο, χρηματοοικονομικά δεδομένα, δεδομένα κυκλοφορίας κ.α. και κατά συνέπεια τη σημασιολογική ενσωμάτωση τους σε δυναμικούς και αυτο-εκπαιδευόμενους γράφους γνώσης οι οποίοι θα αποτυπώνουν τη δομή, τις σχέσεις και τις τάσεις ομάδων και ατόμων που σχετίζονται με την τρομοκρατία, κυβερνοεγκληματικών οργανώσεων και ομάδων οργανωμένου εγκλήματος, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την επίγνωση της κατάστασης σε αυτούς τους τομείς.

Το PREVISION είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν 10 Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου και φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα, ενώ επιπλέον φορείς, όπως η Europol, συμμετέχουν στην εξωτερική συμβουλευτική επιτροπή. Επιπροσθέτως, μία ισχυρή διεπιστημονική διάσταση, που συνδυάζει την τεχνολογική εμπειρία με κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, γλωσσικά και επιστημονικά μοντέλα θα οδηγήσει σε μία κοινή στρατηγική για την πρόβλεψη:

  • Αφύσικων και αποκλίνουσων συμπεριφορών
  • Κινδύνων ριζοσπαστικοποίησης
  • Επιθέσεων σε δημόσιους χώρους
  • Τάσεων εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο σε διαφορετικούς χρόνους
  • Τα αποτελέσματα του PREVISION θα αξιολογηθούν και θα παρουσιαστούν σε δοκιμές πεδίου και επιδείξεις πέντε αντιπροσωπευτικών και συμπληρωματικών περιπτώσεων χρήσης, σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος και με την πλήρη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των θεμελιώδη δικαιωμάτων.

ANDROMEDA – An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control & Coordination Systems

Ο πλήρης τίτλος του Έργου ANDROMEDA είναι “An Enhanced Common Information Sharing Environment for Border Command, Control & Coordination Systems” (Αναβαθμισμένο περιβάλλον διαμοιρασμού πληροφοριών συνόρων για συστήματα τύπου Command, Control & Coordination). Το έργο αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον έλεγχο και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών συνόρων, καθώς και στη διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας.

Το Έργο στοχεύει στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:

  • Ανάδειξη της πλήρους δυναμικότητας του Common Information Sharing Environment – CISE (Κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών), επικυρώνοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα την διαλειτουργικότητα συμβατών συστημάτων τύπου Command , Control & Coordination από διάφορες Αρχές επιβολής του νόμου, τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα.
  • Περαιτέρω βελτίωση, επικύρωση και επίδειξη του CISE επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής του στην ανταλλαγή πληροφοριών επιτήρησης γης και προσαρμόζοντας προηγμένες λύσεις συστημάτων τύπου Command , Control & Coordination καθώς και συναφείς υπηρεσίες.
  • Επίδειξη της ικανότητας πλήρους ενσωμάτωσης των εργαλείων λήψης αποφάσεων στο πεδίο της επιτήρησης συνόρων και ασφάλειας στη θάλασσα (π.χ. έρευνα και διάσωση και ασφαλής πλοήγηση κατά τον έλεγχο και την επιχείρηση στη θάλασσα) λαμβάνοντας επίσης υπόψη ατυχήματα / καταστροφές.

CREST

Το έργο CREST έχει ως στόχο να παράσχει στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου,μία πλατφόρμα εξοπλισμένη με προηγμένες υπηρεσίες πρόγνωσης, αποτροπής και διερεύνησης εγκλημάτων, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, αυτόνομα συστήματα και στοχευμένες τεχνολογίες.

Η Ελληνική Αστυνομία θα παράσχει επιχειρησιακές απαιτήσεις και θα αξιολογήσει την πλατφόρμα σε τρία σενάρια χρήσης: 1) την προστασία δημόσιων προσώπων σε αυτοκινητοπομπές και δημόσιους χώρους 2) την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας σε συνωστισμένους χώρους και 3) τη διασυνοριακή καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (π.χ. την παράνομη διακίνηση όπλων).

PERCEPTIONS

Κατανόηση του αντίκτυπου των νέων τεχνολογιών, των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και των αντιλήψεων στις χώρες του εξωτερικού στις μεταναστευτικές ροές και στην ασφάλεια της ΕΕ και παροχή επικυρωμένων (αντι-) προσεγγίσεων, εργαλείων και πρακτικών.

Το έργο PERCEPTIONS στοχεύει στον εντοπισμό και την κατανόηση αφηγήσεων, φαντασιώσεων και (λανθασμένων) αντιλήψεων της ΕΕ – που πραγματοποιούνται εκτός Ευρώπης – και τον τρόπο διανομής τους μέσω διαφόρων καναλιών. Επιπλέον, διερευνείται πώς μπορεί να διαστρεβλωθεί η ροή πληροφοριών και πώς μια αναντιστοιχία προσδοκιών και πραγματικότητας που προκαλείται από συγκεκριμένες αφηγήσεις μπορεί να οδηγήσει σε απειλές για την ασφάλεια.

Ως συνεργάτης και συνοριακός φορέας για την έρευνα στην Ελλάδα, η ΕΛ.ΑΣ. παρέχει από πρώτο χέρι πληροφορίες για τα προγράμματα της έρευνας, καθώς και εκτελεί ειδικά καθήκοντα υπό την καθοδήγηση των ερευνητών συνεργατών. Επιπλέον, η ΕΛ.ΑΣ. θα παρέχει σχετικές πληροφορίες για την ανάπτυξη λύσεων και θα συμμετάσχει στις δοκιμές και τις δραστηριότητες επικύρωσης, καθώς και στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για τους ενδιαφερόμενους. Τέλος, η ΕΛ.ΑΣ. θα συμβάλλει στις εκδηλώσεις για τη διάδοση του έργου.

PREVENT – PRocurEments of innoVativE, advaNced systems to support security in public Transport

Το ερευνητικό έργο PREVENT εστιάζει στην πρόληψη των επιθέσεων κατά των δημόσιων συγκοινωνιών, επιτρέποντας την έγκαιρη ανίχνευση τρομοκρατών και δυνητικά επικίνδυνων αντικειμένων, τον εντοπισμό ανιχνευθέντων ατόμων ή καταστάσεων και συντονισμού της αντίδρασης των δυνάμεων ασφαλείας.

Το ερευνητικό έργο PREVENT εφαρμόζει μια προοδευτική και επαναληπτική διαδικασία για την παράδοση έξι (6) Κοινών Σεναρίων Ασφάλειας, στα οποία αποτυπώνονται απειλές και τρωτά σημεία.

Παρέχει επίσης μια ταξινόμηση αδυναμιών και απειλών που εφαρμόζεται άμεσα στον κόσμο των δημόσιων συγκοινωνιών. Για τα σενάρια αυτά, Το ερευνητικό έργο PREVENT αναλαμβάνει μια ανάλυση ελλείψεων (gap analysis) μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων, των υφιστάμενων προτύπων, της τρέχουσας έρευνας και των προσδιορισμένων αναγκών, από την οποία επεξεργάζεται έναν πολυδιάστατο οδικό χάρτη για καινοτομίες και λύσεις.

Οι καινοτομίες με την υψηλότερη προτεραιότητα στον οδικό χάρτη επιλέγονται από τους επαγγελματίες και τους δημόσιους αγοραστές για να ορίσουν μια κοινή πρόκληση ως βάση για μια επόμενη προ-εμπορική προμήθεια, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργείται η ομάδα των αγοραστών, επιλέγεται ο κύριος Αγοραστής και καταρτίζονται τα έγγραφα διαγωνισμού.

Στο ερευνητικό έργο PREVENT, συμμετέχουν από την έναρξή του, 22 Οργανισμοί από 10 Χώρες, Φορείς δημόσιας συγκοινωνίας, Σώματα Ασφαλείας (μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία), δημόσιοι αγοραστές, δημοτικές αρχές, εκ των οποίων οι 12 είναι εταίροι της κοινοπραξίας και 10 μέλη της ομάδας παρατηρητών χρηστών PREVENT (User Observatory Group, UOG).

ROXANNE – Real-time network, text, and speaker analytics for combating organized crime

To ROXANNE (Real-time network, text and speaker analytics for combating organized crime) είναι ένα έργο συλλογικής έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, με στόχο την αποκάλυψη εγκληματικών οργανώσεων/δικτύων και των μελών τους, καθώς και την αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας των δραστών. Αυτό επιτυγχάνεται συνδυάζοντας τις δυνατότητες των τεχνολογιών ανάλυσης φωνής και εικονικής ανάλυσης δικτύων.

Η Ελληνική Αστυνομία ως μέλος του ROXANNE, συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου, με τη βιομηχανία και με ερευνητές, για να αναπτύξει νέα εργαλεία, προκειμένου να επιταχύνει τις διερευνητικές διαδικασίες και να υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Το τελικό προϊόν θα είναι μια προηγμένη τεχνική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιεί νέα εργαλεία, για να αποκαλύπτει και να εντοπίζει οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα, υποστηριζόμενη από ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο. Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 24 ευρωπαϊκούς οργανισμούς, από 16 χώρες, ενώ 11 από αυτούς αποτελούν υπηρεσίες επιβολής τουνόμου, προερχόμενες από 10 διαφορετικές χώρες.

SPIRIT – Scalable privacy preserving intelligence analysis for resolving identities

Το έργο SPIRIT θα παράσχει ένα σύνολο εργαλείων για την απόκτηση, ανάλυση, μοντελοποίηση και απεικόνιση δεδομένων διαφόρων πηγών, γλωσσών και πολυμέσων (κείμενο, ήχο, βίντεο, περιεχόμενο εικόνας από κλειστές και ανοιχτές πηγές, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, του σκοτεινού διαδικτύου καθώς και των κοινωνικώνδικτύων).

Το αποτέλεσμα θα είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει τη δημιουργία κοινωνικών γραφημάτων ετερογενών οντοτήτων και σχέσεων και την πραγματοποίηση ανάλυσης κοινωνικών και εγκληματικών δικτύων σε αυτά τα γραφήματα.

Η Ελληνική Αστυνομία, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Αρχές Επιβολής του Νόμου, θα θέσει τις απαιτήσεις όσον αφορά τις λειτουργίες της πλατφόρμας και θα εκτελέσει δοκιμές για τον έλεγχο της εκπλήρωσης των στόχων. Στην τελική της έκδοση, η πλατφόρμα θα βοηθήσει την Ελληνική Αστυνομία παρέχοντας ένα εργαλείο εκπαίδευσης και ανάλυσης δεδομένων.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις