Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Προκλήσεις, εμπόδια και πώς μπορούν να υπερκεραστούν

Κρίσιμοι παράγοντες και πυλώνες πολιτικής για την επιτυχία – Κύρια ζητούμενα και κατευθυντήριες αρχές – Ποια βήματα πρέπει να περιλαμβάνει ένα στρατηγικό roadmap μετασχηματισμού – Το φωτεινό παράδειγμα του ελληνικού Δημοσίου και πώς επηρεάζει θετικά επιχειρήσεις και οργανισμούς!

Την τελευταία εξαετία έχει «εισβάλει» στο διεθνές στερέωμα η έννοια του digital transformation, που μέσω της αξιοποίησης σειράς ψηφιακών τεχνολογιών προσβλέπει στην περαιτέρω βελτίωση των συνολικών διαδικασιών, της δομής, της κουλτούρας, των υπηρεσιών, των προϊόντων και των εμπειριών κάθε επιχείρησης. Καθώς οι νέες τεχνολογίες αναπτύσσονται και βελτιώνονται ταχέως, οι εταιρικές οντότητες επικεντρώνονται στο να ενημερώνονται για τις νεότερες τάσεις και να ενσωματώνουν αυτές τις καινοτομίες.Πολλοί οργανισμοί υιοθετούν την τεχνολογία σε ολόκληρο το φάσμα των λειτουργιών τους, κάτι το οποίο τους επηρεάζει σημαντικά, οδηγώντας σε οργανωτικές και εν γένει διαρθρωτικές αλλαγές.

Ως κύρια οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού συγκαταλέγονται ο εκσυγχρονισμός των ακολουθούμενων διαδικασιών, η βελτιστοποίηση της ροής εργασιών, η ενδυνάμωση της εσωτερικής δομής μέσω της οποίας ενισχύονται η αποδοτικότητα και η εξωστρέφεια μιας επιχείρησης, η ενίσχυση της ασφάλειας και φυσικά η αύξηση της κερδοφορίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, βέβαια, δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα που αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά απευθύνεται ισότιμα και στον δημόσιο τομέα, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία φροντίζει για το πεδίο, τους κανόνες και το περιβάλλον όπου λαμβάνει χώρα το «παιχνίδι» του επιχειρείν σε μια χώρα. Ταυτόχρονα, βελτιστοποιεί την οργάνωσή του με απώτερο σκοπό να παράσχει χρηστικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει επαγγελματίες.

Σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις και τα εμπόδια στην πορεία υλοποίησης και υιοθέτησης των αρχών του ψηφιακού μετασχηματισμού; Υπάρχουν τρόποι να ξεπεραστούν και εάν ναι, πώς; Ποιοι είναι οι καίριοι παράγοντες και πυλώνες στρατηγικής ώστε να στεφθεί με επιτυχία το όλο εγχείρημα; Υπάρχουν βασικά ζητούμενα και κατευθυντήριες αρχές, πώς ενσωματώνονται στην όλη προσπάθεια και πώς γίνονται πράξη; Άραγε, ποια βήματα οφείλει να περιλαμβάνει ένα στρατηγικό roadmap μετασχηματισμού; Ποια τα κύρια συστατικά της επιτυχημένης προσπάθειας που έχει υλοποιήσει το ελληνικό Δημόσιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, ποια τα νέα στοιχεία που υιοθετούνται και με ποιους τρόπους επιδρά θετικά σε επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας μας;

Τα… αγκάθια στον δρόμο του ψηφιακού μετασχηματισμού

Όσοι θεωρούν πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνεπάγεται υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και μόνο, βρίσκονται σε πλάνη, καθώς προϋποθέτει πρωτίστως τη διαμόρφωση, ενσωμάτωση και εφαρμογή καινούργιων επιχειρηματικών μοντέλων.

Υπό αυτό το πρίσμα, οι οργανισμοί οφείλουν να κατανοούν σε βάθος την έννοια και εν γένει διαδικασία περί του ψηφιακού μετασχηματισμού, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράγοντα. Ξεκινώντας από τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και φτάνοντας μέχρι τις αλλαγές που αναμένεται να επιφέρει σε σχέση με τη διάδραση με τους πελάτες.

Σήμερα, σχεδόν κάθε εταιρεία εξετάζει το ενδεχόμενο του ψηφιακού μετασχηματισμού και σύμφωνα με την Gartner, το 91% εξ αυτών ήδη εμπλέκεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε κάποια αντίστοιχη πρωτοβουλία, δράση ή μορφή. Παράλληλα, μέχρι το 2025, οι παγκόσμιες επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό προβλέπεται να υπερβούν τα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων το 2022!

Βέβαια, μπορεί η συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας να έχει εκκινήσει το «ταξίδι» στην εν πολλοίς άγνωστη, μα συναρπαστική συνάμα πλευρά του digital transformation, εντούτοις, αρκετοί εξ αυτών εμφανίζουν σημαντική δυσκολία να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με την BCG, περίπου το 70% των προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνει να επιτύχει τους στόχους του!

Αναπόφευκτα, κάθε φορά που ένας οργανισμός υπόκειται θεμελιώδεις αλλαγές, αντιμετωπίζει ταυτόχρονα ποικίλες προκλήσεις και δυσκολίες. Ποιες είναι οι πλέον συνηθισμένες;

1. Έλλειψη στρατηγικής διαχείρισης οργανωτικών αλλαγών

Η διαχείριση οργανωτικών αλλαγών αφορά τη διαδικασία προσέγγισης σε σχέση με τη διαχείριση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Μπορεί να φαντάζει ως δύσκολο, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Η έλλειψη σωστής διαχείρισης οργανωτικών αλλαγών μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενός οργανισμού, με αποτέλεσμα να ανάγεται σε έναν από τους κύριους λόγους για το υψηλό ποσοστό αποτυχίας.

Επιπλέον, η διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής εστιάζει σε διάφορα στοιχεία μιας εταιρικής οντότητας και όχι μόνο σε ένα. Για παράδειγμα, ξεκινά από την κορυφή και περιλαμβάνει αλλαγές στην κουλτούρα, τη νοοτροπία, τις διαδικασίες, τις δομές, σε ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο. Η ύπαρξη μιας ισχυρής και αποτελεσματικής στρατηγικής διαχείρισης αλλαγών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία, καθώς αυξάνει την πιθανότητα για έναν οργανισμό να επιτύχει τους στόχους μετασχηματισμού του.

2. Έλλειψη know how

Όταν μια εταιρεία στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, η έλλειψη τεχνογνωσίας θα μπορούσε να απειλήσει το ταξίδι της. Λαμβάνοντας υπόψη πόσο πολύπλοκες είναι οι στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, απαιτείται το σωστό σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων για την εφαρμογή των απαραίτητων αλλαγών.

Σύμφωνα με την KPMG, οι οργανισμοί έχουν αναφέρει ζητήματα κενού ταλέντων που απειλούν να επιβραδύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Το 44% των ερωτηθέντων στην έρευνα είπε ότι η έλλειψη ειδικών εμπόδισε την πρόοδο, το 32% ανέφερε ότι η προσθήκη νέων ταλέντων και νέων συστημάτων είναι δαπανηρή και το 29% ότι η έλλειψη δεξιοτήτων για την εφαρμογή αυτών των συστημάτων οδήγησε σε καθυστέρηση της προόδου. Οι οργανισμοί δεν διαθέτουν υπαλλήλους με επαρκείς δεξιότητες στις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, την αρχιτεκτονική εφαρμογών και άλλους συναφείς τομείς πληροφορικής και μη.

Μερικές από τις πιο πολύτιμες και τις πιο απαιτητικές δεξιότητες βρίσκονται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως λ.χ. σε Cloud Computing, Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητά, Σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη (UX), Blockchain, Κυβερνοασφάλεια και DevOps.

Ένας τρόπος για να καλυφθεί αυτό το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων είναι η επανεκπαίδευση και το upskilling των εργαζομένων, προκειμένου να είναι σε θέση να προσαρμοστούν με επιτυχία στα ζητούμενα της ψηφιακής μετάβασης.

3. Διαρκής μετεξέλιξη των αναγκών των πελατών

Οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις των καταναλωτών έχουν διευρυνθεί ως αποτέλεσμα των εξελίξεων και βελτιώσεων στην εξυπηρέτηση πελατών, και αυτό αποτελεί πρόκληση για πολλούς οργανισμούς. Ακόμη και όταν καταβάλλουν χρόνια προσπάθειες στον ψηφιακό μετασχηματισμό, οι ανάγκες των πελατών μπορούν να αλλάξουν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, καθώς αναζητούν συνεχώς πιο έξυπνες και βελτιωμένες υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται επιπλέον προσπάθεια για την εφαρμογή των νέων ψηφιακών τεχνολογιών που θα ανταποκρίνονται στις συνεχείς εξελίξεις των αναγκών των καταναλωτών.

4. Εσωτερική αντίσταση στην αλλαγή

Παρά τη δεδομένη ικανότητα να προσαρμόζεται στις αλλαγές, ο ανθρώπινος παράγοντας τείνει να ρέπει προς τη ρουτίνα και τα δεδομένα που γνωρίζει, καθώς θεωρεί πως έχει μια αίσθηση ασφάλειας. Οι αλλαγές, ειδικά οι μεγάλες, μπορεί να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται άβολα και να προκαλέσουν άγχος σε μερικούς, επηρεάζοντας την ευημερία τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, όταν οι οργανισμοί περνούν από ψηφιακό μετασχηματισμό, μπορούν να βιώσουν αντίσταση εκ μέρους των ίδιων των εργαζομένων.

Ο καλύτερος τρόπος για να το χειριστείτε είναι να κρατάτε τους υπαλλήλους αφοσιωμένους σε όλη τη διαδικασία και να είστε ξεκάθαροι όσο και διαφανείς μαζί τους. Επιπλέον, οι ηγέτες πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμη και όταν κάνουν τα πάντα σωστά, αν η μεταβατική περίοδος είναι σύντομη, όλες οι γρήγορες αλλαγές και τα νέα εργαλεία, διαδικασίες και τεχνολογίες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητά τους.

5. Ερωτηματικό η ασφάλεια των δεδομένων

Καθώς οι οργανισμοί υιοθετούν την απομακρυσμένη εργασία, τις ψηφιακές διαδικασίες και την τεχνολογία που βασίζεται στο cloud, εκτίθενται σε υψηλότερα επίπεδα κινδύνου. Κατά συνέπεια, απαιτείται να εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας και να βελτιώσουν την κυβερνοασφάλειά τους για να αμυνθούν έναντι των απειλών. Η μη προστασία δεδομένων και άλλων πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε τεράστιους κινδύνους και αρνητικές συνέπειες, βλάπτοντας τη φήμη και την αξιοπιστία της.

6. Περιορισμοί προϋπολογισμού

Μία άλλη πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το υψηλό κόστος που συνεπάγεται, καθώς αφορά μια σεβαστή επένδυση. Οι οργανισμοί θα πρέπει να έχουν προγραμματίσει εκ των προτέρων και δη με προσεκτικό τρόπο τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους και να καταλήξουν σε μια στρατηγική που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των πελατών όσο και των ίδιων των εταιρικών οντοτήτων.

Πώς υπερβαίνετε αποτελεσματικά τις προκλήσεις;

Υπάρχουν τρεις κρίσιμοι παράγοντες για κάθε επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτοί είναι:

• Στρατηγική
• Νοοτροπία
• Ικανότητα και τεχνολογία

Δίχως άλλο, μια ισόρροπη σχέση ανάμεσα στις εν λόγω πτυχές ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί το πρώτο, μα αποφασιστικό βήμα προς ένα επιτυχημένο ταξίδι του digital transformation. Οι οργανισμοί πρέπει να έχουν μια σαφή στρατηγική και να την ενσωματώνουν σε όλες τις διαδικασίες τους. Για να εφαρμόσουν μια επιτυχημένη διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής θα πρέπει να εφαρμόσουν πολλές στρατηγικές και δράσεις.

Μερικά από τα βασικά στοιχεία για τη διαχείριση της οργανωτικής αλλαγής είναι:

Διαμορφώστε ένα συνεκτικό σχέδιο. Οι οργανισμοί πρέπει να αναλύουν προσεκτικά τις διαδικασίες τους, να καθορίζουν προτεραιότητες και να αναπτύσσουν αναλόγως νέες στρατηγικές. Καθορίστε τους στόχους ψηφιακού μετασχηματισμού και ευθυγραμμίστε τους με το όραμα και τους στόχους. Οι εταιρείες θα πρέπει να τεκμηριώνουν προσεκτικά ένα καθιερωμένο σχέδιο που να καλύπτει όλες τις λεπτομέρειες των αλλαγών, όπως ποιες διαδικασίες, πόρους και φάσεις θα περιέχει, πότε θα ξεκινήσει, ποιος θα είναι υπεύθυνος κ.ο.κ.

Ξεκινήστε από τα ανώτατα επίπεδα διοίκησης. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη είναι αυτά που λαμβάνουν τις πιο σημαντικές αποφάσεις, επομένως θα πρέπει να είναι αυτά που αποφασίζουν για τις επενδύσεις, τις τεχνολογίες, τις διαδικασίες, τους ρόλους και την απόδοση ευθυνών. Οι ηγέτες των εταιρειών θα είναι επίσης αυτοί που θα κοινοποιούν τις προτεινόμενες αλλαγές σε όλους τους εργαζόμενους, όσους εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα. Θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί συμβαίνουν οι αλλαγές και να μιλήσουν για τυχόν ανησυχίες των εργαζομένων που παρουσιάζονται. Η ανώτατη διοίκηση θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει και να δέχεται τακτικά σχόλια.

Δημιουργήστε έναν οδικό χάρτη. Για να βοηθήσετε τους εργαζόμενους να κατανοήσουν το ταξίδι του οργανισμού, ένας κατάλληλος οδικός χάρτης θα τους βοηθούσε να μάθουν πού ήταν η εταιρεία και πού πηγαίνει. Ένας σωστός οδικός χάρτης θα έθετε ένα χρονοδιάγραμμα για κάθε στάδιο του μετασχηματισμού.

Παρακολούθηση και μέτρηση. Καθώς συμβαίνει ο μετασχηματισμός, οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιολογούν συνεχώς τη διαδικασία και τις μετρήσεις για να βεβαιωθούν ότι επιτυγχάνουν τους στόχους. Επιπλέον, η τακτική παρακολούθηση μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων και στην ταχεία αντιμετώπισή τους.

Όπως και για πολλές άλλες αλλαγές, οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν ισχυρή εικόνα από δεδομένα και αναλυτικά στοιχεία και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για την επισκόπηση της γενικής και ειδικής βελτίωσης της διαδικασίας.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων και πρόσληψη. Η έλλειψη τεχνογνωσίας είναι μια πολύ κοινή πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι εταιρικές οντότητες πρέπει να κατανοήσουν ότι πρέπει να έχουν εξειδικευμένους υπαλλήλους που να μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία και, εάν χρειάζεται, θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο να επενδύσουν στην προσέλκυση νέων υπαλλήλων που έχουν την απαιτούμενη εξειδίκευση, δεξιότητες και γνώσεις.

Η προσθήκη ηγετών που είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές διαδικασίες και πλήρως αφοσιωμένοι στον μετασχηματισμό, είναι μια άλλη θεμελιώδης ενέργεια προς την επιτυχία. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται και να προσλαμβάνονται ώστε να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία και να προετοιμάζονται για τις νέες τεχνολογίες.

Ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επηρεάζει θεμελιωδώς τις εμπειρίες των πελατών. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες και τις ανάγκες τους, που εξελίσσονται συνεχώς, οι εταιρείες θα πρέπει να ενημερώνονται για τις τάσεις που κυριαρχούν και να μαθαίνουν συνεχώς για νέους τρόπους, μεθόδους και τεχνολογίες που αναπτύσσονται για να βελτιώσουν την εμπειρία τους.

Εργαστείτε στην κατεύθυνση της αλλαγής κουλτούρας. Η σημασία του ανθρώπινου παράγοντα έχει πολλαπλώς αποδειχθεί και αναδειχθεί σε πλήθος περιπτώσεων. Εξάλλου, το «κλειδί» για την ψηφιακή επιτυχία των επιχειρήσεων είναι η έναρξη της διαδικασίας αλλαγής με τους ανθρώπους και όχι με την τεχνολογία. Οι οργανισμοί πρέπει να εργαστούν για μια αλλαγή πολιτιστικής νοοτροπίας και ολόκληρης της οργανωτικής κουλτούρας αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού και άλλων συναφών στοιχείων. Μια καλή μέθοδος για τον μετριασμό της αντίστασης των εργαζομένων στην αλλαγή είναι η συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας από την αρχή και η συχνή και διαφανής επικοινωνία μαζί τους.

Παρόλο που οι προκλήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού μπορεί να φαίνονται αποθαρρυντικές σε ορισμένες εταιρείες, με την κατάλληλη νοοτροπία, τους απαιτούμενους πόρους και την ανάλογη προσπάθεια, ο επιτυχημένος μετασχηματισμός μπορεί να επιτευχθεί και τα οφέλη θα δικαιολογήσουν την προσπάθεια συνολικά.

Ο θεμέλιος λίθος των 3Ps!

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αφορά μόνο μια πλατφόρμα ή μια τεχνολογία, αλλά τον ίδιο τον πυρήνα της εταιρικής κουλτούρας, ενώ απαρτίζεται από τρία κύρια στοιχεία, γνωστά και ως 3Ps: Ήτοι People, Process, Platform.

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί το πρώτο από τα τρία βασικά στοιχεία, καθώς προκειμένου ένα επιτυχημένο ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού να λάβει σάρκα και οστά, οι οργανισμοί οφείλουν να εξετάσουν το υφιστάμενο προσωπικό, τους ρόλους και τα σύνολα δεξιοτήτων τους. Τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ανώτατα στελέχη, διευθυντικά στελέχη, μέλη ομάδας κ.λπ.) χρειάζονται σαφήνεια σχετικά με τους ρόλους και τις ευθύνες τους σε οποιαδήποτε έργα μετασχηματισμού. Αυτό με τη σειρά του υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων, την επιλογή τεχνολογίας, την ανάπτυξη/βελτιστοποίηση της διαδικασίας και τη διαδικασία του recruitment.

Στην πράξη, πολλές εταιρείες… πέφτουν στην παγίδα να επικεντρώνονται υπερβολικά στην τεχνολογία και τις διαδικασίες, ενώ παραβλέπουν τους εμπλεκόμενους ανθρώπους.

Επιπλέον, πρέπει να αξιολογούν το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας των ανθρώπων τους. Διαθέτουν αυτήν τη στιγμή την κατάλληλη εμπειρία και γνώση για την εκτέλεση ψηφιακού μετασχηματισμού; Απαιτούν περισσότερη εκπαίδευση, μπορούν να εκπαιδευτούν ή πρέπει να προστεθεί νέο προσωπικό για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί; Απαιτούν οι σημερινοί υπάλληλοι αναβάθμιση δεξιοτήτων, διδασκαλία των εργαζομένων να εκτελούν τις τρέχουσες δουλειές με νέους τρόπους χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ή χρειάζονται επαναπροσαρμογή, η οποία περιλαμβάνει την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων για τη μετάβαση σε διαφορετικές θέσεις εργασίας και σταδιοδρομίες;

Η άλλη πλευρά της κατηγορίας «Άνθρωποι» οποιουδήποτε ψηφιακού μετασχηματισμού είναι το εξωτερικό στοιχείο – πελάτες, προμηθευτές κ.ά. Καθώς οι εταιρείες υιοθετούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε εσωτερικά πρέπει να εφαρμοστεί και εξωτερικά και αφορά τον εντοπισμό εξωτερικών ενδιαφερομένων, την κατανόηση των αναγκών τους, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και πώς θα επηρεαστούν από τις αλλαγές στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως η ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας είτε η ανάπτυξη νέου ιστότοπου.

Μια διαδικασία είναι μια ακολουθία βημάτων/δράσεων που συνδυάζονται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Η διαδικασία στον ψηφιακό μετασχηματισμό καθορίζει κυρίως την πτυχή «πώς». Για παράδειγμα, πώς χρησιμοποιούμε τους ανθρώπους και την τεχνολογία για να λύσουμε το επιχειρηματικό πρόβλημα; Πώς πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα;
Ένας από τους κύριους στόχους κάθε ψηφιακού μετασχηματισμού είναι ο εντοπισμός, η ανάλυση και η βελτίωση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών.

Η τελειοποίηση της διαδικασίας στοχεύει στην εξάλειψη των αδύναμων σημείων ή των bottlenecks στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, προκειμένου να επιτευχθούν:

• Η βελτίωση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας, της χρήσης και της ποιότητας.

• Η μείωση του λειτουργικού προϋπολογισμού με την αποτελεσματική χρήση των περιουσιακών στοιχείων και των πόρων.

• Η εξάλειψη σπατάλης και επικάλυψης εργασιών.

• Η μείωση της τριβής στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

• Η βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη.

• Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η πτυχή της πλατφόρμας

Το στοιχείο πλατφόρμας/τεχνολογίας παρέχει τα εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για την υλοποίηση της διαδικασίας. Τις περισσότερες φορές, οι επιχειρήσεις επενδύουν εν πολλοίς στην τεχνολογία προκειμένου να επιτύχουν στρατηγικά πλεονεκτήματα. Οι άνθρωποι και η διαδικασία είναι δευτερεύουσα προτεραιότητα. Μετά την απόκτηση νέας τεχνολογίας, τυπικά θα προσπαθήσουν να εντάξουν τους ανθρώπους και τις διαδικασίες σε αυτό το νέο πλαίσιο. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Κανένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού δεν μπορεί να είναι επιτυχημένο δίχως να συνδυάσει τους κατάλληλους ανθρώπους με την ανάλογη διαδικασία και τη σωστή τεχνολογία.

9+1 βήματα για τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού

Αξιολόγηση οργάνωσης

Η ανάγκη για πιο αποτελεσματικούς τρόπους παροχής υπηρεσιών, βελτίωσης και προσαρμογής στις αναδυόμενες ανάγκες, σε συνάρτηση με την επιχειρηματική στρατηγική και την οργανωτική κατεύθυνση, πυροδοτεί το «ταξίδι» του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πριν ξεκινήσει, όμως, μια επιχείρηση θα πρέπει να αποσαφηνίσει στρατηγικούς στόχους, οργανωτικές αξίες, βασικές προκλήσεις, επιχειρηματικές αδυναμίες / σημεία πόνου και πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ξεκινώντας με το «Γιατί;»

Αναρωτηθείτε γιατί χρειάζεστε μια νέα τεχνολογία και ποιος είναι ο στόχος του ψηφιακού σας μετασχηματισμού.

Υπάρχει ένα πλαίσιο γνωστό ως Golden Circle, που επινοήθηκε από τον Simon Sinek, συγγραφέα του Start With Why, για να βοηθήσει τους οργανισμούς να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες, όπως λ.χ. νέα έργα, προγράμματα, προϊόντα ή υπηρεσίες. Αναθέτει σε οργανισμούς να απαντήσουν σε τρεις ερωτήσεις για κάθε πρωτοβουλία:

1. Γιατί ή ποιος είναι ο σκοπός
2. Πώς ή πώς διαμορφώνεται η διαδικασία
3. Τι ή πώς ορίζεται το αποτέλεσμα

Πολλές εταιρείες αγωνίζονται να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις πριν ξεκινήσουν ένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού.

• Γιατί χρειάζεται να μεταμορφωθείτε;
• Πώς επιτυγχάνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός;
• Τι θα σημαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός για τον οργανισμό σας;

Κατανοώντας γιατί χρειάζεστε ψηφιακό μετασχηματισμό, μπορείτε να συνδέσετε την επιχειρηματική στρατηγική με τη μελλοντική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

Αξιολογήστε τις τρέχουσες ψηφιακές δυνατότητες

Στη συνέχεια, πρέπει να αξιολογήσετε ποιες ψηφιακές δυνατότητες έχετε (άνθρωποι, διαδικασία, πλατφόρμα/τεχνολογία).

1) Ψηφιακή έρευνα ικανοτήτων

Η έρευνά μας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει την ψηφιακή ικανότητα ενός οργανισμού και έχει 28 ερωτήσεις στους πέντε τομείς τεχνολογίας:

1. Τεχνικά θεμέλια
2. Πληροφοριακά συστήματα
3. Ψηφιακό μάρκετινγκ
4. Διαχείριση Πληροφορικής
5. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Μόλις ολοκληρώσετε το κουίζ, θα εμφανιστεί η ψηφιακή ικανότητα του οργανισμού σας (βασική, ενδιάμεση ή προχωρημένη) για καθέναν από τους πέντε τομείς τεχνολογίας. Ο οργανισμός σας μπορεί στη συνέχεια να δώσει προτεραιότητα στους τομείς που πρέπει. Σε κάθε τομέα, θα μπορείτε:
• να προβείτε σε επανεξέταση των επιχειρηματικών διαδικασιών και επισήμανση των αναποτελεσματικών,
• να εντοπίσετε τα τεχνολογικά κενά ή τους τομείς όπου τα υπάρχοντα συστήματά σας υπολείπονται,
• να ορίσετε τις λειτουργικές δυνατότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική υποστήριξη ή βελτίωση των διαδικασιών σας.

2) Μητρώο περιουσιακών στοιχείων ψηφιακής τεχνολογίας

Σας βοηθά να παρακολουθείτε τι έχετε στην κατοχή σας, τις δυνατότητές του, τις εγγυήσεις και πότε χρειάζεται αντικατάσταση. Θα είναι αναπόσπαστο μέρος οποιουδήποτε προγραμματισμού ή προϋπολογισμού ψηφιακής τεχνολογίας πρέπει να κάνετε.

3) Ανατροφοδότηση του προσωπικού

Μετά από αυτό, είναι καλή ιδέα να ζητήσετε σχόλια από το προσωπικό για να καταλάβετε ποια είναι τα προβλήματα που προσπαθείτε να λύσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τεχνικές για να καταγράψετε σχόλια, όπως έρευνες και εργαστήρια.

Έρευνες προσωπικού: Οι ερωτήσεις δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες. Απλά προσπαθήστε να δώσετε σε όλους την ευκαιρία να δώσουν σχόλια σχετικά με το τι θα τους βοηθούσε στη δουλειά τους και να ορίσετε μια βάση σύμφωνα με την οποία μπορείτε να μετρήσετε τη μελλοντική βελτίωση.

Εργαστήρια: Η διεξαγωγή μιας συνάντησης με όλο το προσωπικό ή μιας σειράς εργαστηρίων θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση ορισμένων από τις προκλήσεις που θα μπορούσαν να επιλυθούν με επενδύσεις στην ψηφιακή τεχνολογία. Μπορείτε επίσης να ακούσετε οποιεσδήποτε ιδέες έχει το προσωπικό για την επίλυση αυτών των προβλημάτων και να πάρετε μια αίσθηση για το ποιοι μπορεί να είναι οι τομείς προτεραιότητας που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το προσωπικό θα μπορεί επίσης να μοιραστεί τυχόν ανησυχίες που έχει σχετικά με την αύξηση της επένδυσής σας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, κάτι που θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν στο ταξίδι του μετασχηματισμού.

4) Συγκέντρωση απαιτήσεων και σύλληψη διεργασιών υψηλού επιπέδου

Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε μια λίστα με σημεία πόνου και πιθανές βελτιώσεις, όπως παροχή υπηρεσιών, εκπαίδευση, ανθρώπινο δυναμικό. Στη συνέχεια, μπορείτε να αρχίσετε να χαρτογραφείτε τη διαδικασία υψηλού επιπέδου. Ένα χρήσιμο διαγραμματικό εργαλείο είναι το SIPOC, το οποίο καταγράφει γραφήματα προμηθευτών, εισροών, διεργασιών, εκροών και πελατών (εξ ου και το όνομα).

Τέλος, με βάση το επίπεδο πολυπλοκότητας της διαδικασίας (βασικό έως προχωρημένο), είναι καλό να λαμβάνετε απαιτήσεις υψηλού επιπέδου ως πιθανή ευκαιρία. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς να ξεκινήσετε τη συλλογή απαιτήσεων.

Λάβετε το σωστό buy-in

Η επιτυχία ενός ψηφιακού μετασχηματισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κουλτούρα ενός οργανισμού. Εάν η ηγετική ομάδα δεν συμφωνήσει ή δεν κατανοήσει τη διαδικασία, διατρέχει τον κίνδυνο να καταρρεύσει όταν η αλλαγή είναι απαραίτητη, αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν αυτήν την αλλαγή δεν έχουν την εξουσία να το κάνουν ή το αντίγραφο ασφαλείας που χρειάζονται όταν απαιτείται.

Αυτό είναι ένα βασικό βήμα για την απόσυρση ενός έργου ψηφιακού μετασχηματισμού και για τη διασφάλιση της απαραίτητης οργανωτικής επένδυσης.

Ακολουθούν ορισμένα βήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη συμμετοχή της ηγετικής ομάδας:

• Προσδιορίστε τον καλύτερο για το έργο ή την πρωτοβουλία στην ηγετική ομάδα, ο οποίος μπορεί στη συνέχεια να λειτουργήσει ως επιρροή και σημείο αναφοράς.
• Προβλέψτε τις πηγές αντίστασης, εντοπίστε περιοχές ανησυχίας και κίνητρα και προσδιορίστε στρατηγικές αποτελεσματικής αντιμετώπισης και μετριασμού.
• Ξεκινήστε με τους κύριους λόγους για να αρχίσετε ένα ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού, αναφέροντας ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και αντιμετωπίστε εκείνα με λύσεις και ευκαιρίες.
• Προωθήστε την ιδέα χρησιμοποιώντας την έρευνα και με όρους αξίας για τον οργανισμό.
• Προσπαθήστε να ξεκαθαρίσετε πιθανά εμπόδια και προκλήσεις.
• Εξηγήστε τον ρόλο τους ως πρωταθλητές στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού, το ίδιο το ταξίδι και πώς μπορούν να προσθέσουν αξία.
• Μιλήστε μια γλώσσα με την οποία μπορεί να σχετίζεται η εκτελεστική ομάδα σας. Γνωρίζοντας τα σημεία πόνου και τα πάθη τους, μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση που προσελκύει το ενδιαφέρον τους και κρατά την προσοχή τους.

Προσδιορίστε τρόπους δράσης

Μετά την ολοκλήρωση ενός ελέγχου ικανοτήτων, ο οργανισμός πρέπει να δημιουργήσει μια λίστα ενεργειών για να γεφυρώσει τα κενά δυνατοτήτων. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπους, τη διαδικασία και την αλλαγή πλατφόρμας/τεχνολογίας.

Σε αυτό το στάδιο πρέπει να προσδιορίσετε πιθανές μελλοντικές δυνατότητες.

Διαμόρφωση και ιεράρχηση πρωτοβουλιών

Πραγματοποιήστε τις απαιτούμενες ενέργειες και ομαδοποιήστε τις σχετικές σε «πακέτα» εργασίας. Αυτές είναι οι πρωτοβουλίες, τα έργα ή τα προγράμματά σας. Αυτό που θα τα ονομάσετε θα βασίζεται στις δικές σας προτιμήσεις, καθώς και στο εύρος και την πολυπλοκότητα.

Οι πρωτοβουλίες θα μπορούσαν να κυμαίνονται από εξωτερικές αλλαγές, όπως σε προϊόντα ή υπηρεσίες είτε βελτιώσεις στις εμπειρίες των πελατών έως εσωτερικούς μετασχηματισμούς, όπως οι υποδομές cloud. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνδυασμός των δύο.

Κάθε ψηφιακή πρωτοβουλία θα ποικίλλει ως προς το εύρος, τους πόρους και την απόδοση της επένδυσης. Δώστε προτεραιότητα στις πρωτοβουλίες με βάση τον αντίκτυπό τους και την εκτιμώμενη προσπάθεια. Ξεκινήστε με απλά έργα με βασικά χαρακτηριστικά για να δοκιμάσετε τη βιωσιμότητα της ψηφιακής σας λύσης.

Αναπτύξτε έναν οδικό χάρτη και σχέδιο

Αφού εξερευνήσετε τις επιλογές, τις ιεραρχήσετε και αποκτήσετε το σωστό buy-in, πρέπει να διαμορφώσετε ένα σχέδιο. Εδώ καθορίζετε τη σειρά και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Το «κλειδί» είναι η διασφάλιση επαρκών πόρων για τις πρωτοβουλίες. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα ταυτόχρονα. Συγκεντρώστε μια ομάδα με τις κατάλληλες δεξιότητες και νοοτροπία για να εφαρμόσετε την απαιτούμενη στρατηγική. Ο οδικός χάρτης θα πρέπει να ενσωματώνει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για κάθε πρωτοβουλία με βάση τις προτεραιότητες, τη διάρκεια και τους διαθέσιμους πόρους.

Τα περισσότερα ταξίδια ψηφιακού μετασχηματισμού αποτυγχάνουν λόγω ανεπαρκούς προϋπολογισμού. Όταν δημιουργείτε ένα σχέδιο προϋπολογισμού, προβλέπετε καθυστερήσεις και προγραμματίζετε πότε η νέα τεχνολογία κάνει τις τρέχουσες επενδύσεις παρωχημένες. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ερευνήσει την τιμολόγηση και συμπεριλάβετε μια ρεαλιστική εκτίμηση κόστους για κάθε έργο στον οδικό χάρτη.

Βρείτε συνεργάτες που θα συνοδεύουν τον οργανισμό στο ταξίδι

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι εταιρικές οντότητες κατά την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι να μην έχουν την εσωτερική τεχνογνωσία για να αναλάβουν την πρωτοβουλία. Ένας αποτελεσματικός τρόπος προκειμένου να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τον φόρτο εργασίας του προσωπικού σας είναι η χρήση εξωτερικών πόρων, όπως λ.χ. σύμβουλοι ή πάροχοι υπηρεσιών.

Συνοδεύουν τον οργανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού και συνεισφέρουν με την εμπειρία τους στο να διασφαλιστεί ότι ο οργανισμός λαμβάνει τις σωστές αποφάσεις. Οι συνεργάτες μπορούν να προσθέσουν αξία στη στρατηγική, τις υπηρεσίες, την τεχνολογία, τη διαχείριση αλλαγών και την εκπαίδευση.

Επικοινωνία και εμπλοκή των ενδιαφερομένων

Η ενημέρωση του προσωπικού για το τι συμβαίνει θα τους παρακινήσει να προσφέρουν την υποστήριξή τους στο ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Εάν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τι συμβαίνει και γιατί, είναι πιο πιθανό να υποστηρίξουν τις αλλαγές. Εάν η αξία ενός μετασχηματισμού δεν κοινοποιηθεί σωστά, ο οργανισμός μπορεί να δυσκολευτεί να πάρει εισφορές από το προσωπικό, κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εμπόδιο αργότερα στη διαδικασία.

Στο σχέδιο επικοινωνίας και των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε να πείτε και σε ποιον θέλετε να το πείτε. Είναι εσωτερικό προσωπικό ή εξωτερικές ομάδες όπως χορηγοί; Προσδιορίστε τα καλύτερα κανάλια, τη σωστή συχνότητα και τον τόνο της γλώσσας που χρησιμοποιείτε.

Ξεκινήστε να υλοποιείτε πρωτοβουλίες

Αφού προσδιορίσετε τους στόχους, τις προκλήσεις και τις τρέχουσες ψηφιακές δυνατότητες, καθορίσετε πρωτοβουλίες και αναπτύξτε σχέδια, αναθεωρήστε με κριτική ματιά – είναι ρεαλιστικό ή προσπαθείτε να πετύχετε πάρα πολλά; Δικαιολογείται; Είναι τα οφέλη που θα λάβετε από τις ενέργειες αρκετά για να δικαιολογήσουν το κόστος και την προσπάθεια;

Μόλις είστε ικανοποιημένοι με αυτό, είναι καιρός να λάβετε επίσημη έγκριση και να αρχίσετε να εκτελείτε τις πρωτοβουλίες. Θυμηθείτε, είναι καλύτερο να δοκιμάζετε ιδέες καθώς προχωράτε στη διαδικασία. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ευθυγραμμίσει τυχόν αιτήματα με το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα.

Μόλις εγκριθεί το σχέδιο, είναι θέμα να το τηρήσετε και να το επανεξετάζετε τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο ή να το κάνετε πιο συγκεκριμένο εάν χρειάζεται.

Ως τελευταίο βήμα, μάθετε τους κύριους λόγους για τους οποίους αποτυγχάνουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία στον ψηφιακό σας μετασχηματισμό.

Συμπερασματικά, δεν υφίσταται «τέλεια» δομή για έναν οδικό χάρτη στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού. Απεναντίας, πρόκειται για την επιλογή μιας δομής που είναι κατάλληλη για τον οργανισμό σας.

Το ελληνικό «θαύμα» ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα

Η «Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025» της Ελλάδας, που ονομάζεται και «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» αποτελεί το κύριο στρατηγικό έγγραφο, το οποίο θέτει προτεραιότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, καθώς και στόχους για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων της ελληνικής κοινωνίας – σε όλα τα επίπεδα και ηλικίες.

Ουσιαστικά, η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» αποτελεί μια καταγραφή των απαραίτητων παρεμβάσεων στις τεχνολογικές υποδομές του κράτους, στην εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς επίσης και στον τρόπο που η χώρα μας αξιοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης. Ο κύριος ρόλος της είναι να περιγράψει το όραμα, τη φιλοσοφία και τους στόχους της εθνικής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Το συγκεκριμένο κείμενο, ωστόσο, περιγράφει και τις κατευθυντήριες αρχές, το μοντέλο διακυβέρνησης και υλοποίησης, καθώς επίσης και τους στρατηγικούς άξονες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επιπροσθέτως, αναφέρει περισσότερα από 400 συγκεκριμένα έργα, ταξινομημένα σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, σε οριζόντια και τομεακά, τα οποία υλοποιούν τη στρατηγική για την Ψηφιακή Ελλάδα.

Η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» προσδιορίζει όσα έργα επιδρούν στην άσκηση όλων των τομέων δημόσιας πολιτικής (π.χ. Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Οικονομία, Περιβάλλον, Ενέργεια κ.ά.) συμβάλλοντας έτσι στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο κατάλογος έργων παρέχει άμεση και εύχρηστη πρόσβαση σε όλες τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιούνται, σε συγκεκριμένους άξονες παρέμβασης που εξειδικεύονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε τομέα πολιτικής (π.χ. οριζόντιες, στρατηγικοί άξονες, τομείς οικονομίας, κ.τ.λ.).

Συνολικά περιλαμβάνει 475 έργα, εκ των οποίων 146 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πολλά απ΄ όσα περιλαμβάνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους είναι οριζόντια και επηρεάζουν τη λειτουργία όλων των τομέων με συγκεκριμένους και σημαντικούς τρόπους. Κάποια από τα οριζόντια έργα αποτελούν Καταλύτες Υλοποίησης, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση και όλων των υπoλοίπων, ενώ άλλα αφορούν την ψηφιακή καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων.

Οι βασικές παρεμβάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού ενσωματώνουν μία σειρά δράσεων και έργων που οργανώνονται σε διακριτούς στρατηγικούς άξονες. Η συγκεκριμένη διάκριση κρίθηκε σκόπιμη με βάση τη φύση και το αντικείμενο των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να αποτυπωθεί ευκρινώς ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών για την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων του ψηφιακού μετασχηματισμού, εισάγοντας με ασφάλεια τη χώρα μας στην επόμενη ημέρα της τεχνολογίας και των σύγχρονων εξελίξεων across the board.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας ψηφιακής στρατηγικής απαιτείται η συνεχής παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων και των έργων που περιλαμβάνονται σε αυτή. Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακολουθεί την εφαρμογή της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού» σε συνεργασία με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης για τον εντοπισμό προβλημάτων, προκλήσεων και ευκαιριών, ακολουθώντας σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων.

Η ελληνική «Βίβλος» σκιαγραφεί τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες και τις παρεμβάσεις σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο που στοχεύουν στην ενίσχυση και υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Η ελληνική στρατηγική υπογραμμίζει 7 πρωταρχικούς στόχους καθώς και υποστηρικτικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως πρωτοβουλίες που απευθύνονται στους πολίτες ή στον τομέα της εκπαίδευσης.

Κύριοι στόχοι

Ασφαλής, γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο για όλους.

Ένα ψηφιακό κράτος που προσφέρει καλύτερες ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες για όλες τις εκδηλώσεις της ζωής.

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους πολίτες.

Διευκόλυνση και υποστήριξη της μετατροπής εταιρειών και ΜΜΕ σε ψηφιακές επιχειρήσεις.

Ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας.

Παραγωγική χρήση των δεδομένων της δημόσιας διοίκησης.

Ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών σε όλους τους οικονομικούς τομείς.

Ψηφιακές δεξιότητες για τους πολίτες.

Όπως τονίζουν αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» αποτελεί ουσιαστικά απάντηση στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων για την ψηφιακή διακυβέρνηση στο δημόσιο τομέα, στις συχνά επικαλυπτόμενες και αποσπασματικές δράσεις διαφορετικών φορέων και οργανισμών, στην απουσία συντονισμού και ιεράρχησης προτεραιοτήτων και στην έλλειψη συνολικής και οργανωμένης στόχευσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσα από μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς και οργανισμούς, αλλά και την κοινωνία των πολιτών, αποτυπώνει τη στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και το πλάνο υλοποίησης αυτής.

Η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» παρουσιάζει τη στόχευση, τις κατευθυντήριες αρχές και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που εναρμονίζουν την εθνική δράση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές, υλοποιώντας με επιτυχία τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην υλοποίηση, ήτοι όχι μόνο στο «τι» αλλά και στο «πώς». Μέσα από συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, που συνδιαμορφώθηκε με τους αρμόδιους φορείς, ορίζονται και ιεραρχούνται απαραίτητα οριζόντια έργα, ενώ επιπλέον περιγράφονται τομεακές (κάθετες) παρεμβάσεις, σε κάθε άξονα πολιτικής, που θα υποστηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Την ίδια στιγμή, περιγράφεται εκτενώς η αρχιτεκτονική των μητρώων και συστημάτων, οι απαραίτητοι επιταχυντές, καθώς και το μοντέλο σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων αυτών.

Θα πρέπει να τονιστεί πως η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού» έχει «ανοικτό», όσο και δυναμικό χαρακτήρα, καθώς θα συνεχίσει να συνδιαμορφώνεται και θα επικαιροποιείται ετησίως σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της δημόσιας διοίκησης και κατόπιν διαβούλευσης με την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η διαδικασία επικαιροποίησης εξασφαλίζει ότι νέες ανάγκες ή προτεραιότητες μπορούν να οδηγούν σε επιπλέον έργα, οριζόντια και τομεακά, που εντάσσονται στη γενικότερη στρατηγική, διέπονται από τη γενικότερη φιλοσοφία και εξυπηρετούν τους βασικούς στόχους της «Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού».

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #42

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις